Benigni rak eitnice

Nara¹èajoèa ozave¹èenost tako zdravnikov kot tudi edinih ljudi na oddelku za zgodnje odkrivanje tumorjev, tudi novih bolezni reproduktivnega sistema, je poveèala priljubljenost razliènih metod ginekolo¹kih pregledov. Enako z velikimi vpra¹anji tega ¾anra, kak¹na oblika je izkljuèitev ali zagotavljanje anomalij, je kolposkopija.

Trenutni pregled se opravi s kolposkopi. To so zadnje optiène naprave, ki se idealno zberejo v zgodnji diagnozi predkancerogenih stanj, odkrivanju virusov HPV ali oku¾b genitalnega trakta. Ker lahko kolposkopi poveèajo opazovano obmoèje 10 do 40-krat, so za njih znaèilna visoka natanènost - veliko pomembnej¹a od drugih instrumentov, ki se uporabljajo pri ginekolo¹kih raziskavah. Opazovano obmoèje se na monitorju prena¹a v ¹iroki loèljivosti, tako da lahko zdravnik med pregledom pregleda sliko. Pri uspe¹nem odkrivanju moteèih sprememb lahko zdravnik s kolposkopom vzame izrezek in ga ekstrahira za natanènej¹e laboratorijske teste. Kar je zelo znaèilno, ker kljub ogromnemu razvoju tehnologije, obdelane v medicini, prepozno odkrita rak ¹e vedno daje manj upanja za pozitivno zdravljenje. Dodatna prednost uporabe te naprave je dejstvo, da bo najverjetneje zabele¾en film pri izdelavi fotografij ali videa. Omogoèila bo natanènej¹e opazovanje raziskovanega obmoèja takoj po pregledu in prenosu posnetega materiala na pacienta. Veliko ljudi se boji rednega testiranja. Najpogosteje je te¾ko odkriti bolezen in boleèino, ki se bo pojavila med samim pregledom. Veèje poznavanje uporabe novih metod v medicini ali ¹tudije kolposkopov ali novih instrumentov, ki se igrajo pri iskanju ginekologov, pa bi lahko pomagalo premagati stres, povezan z vpra¹anjem, ki je omogoèilo izogibanje ¹tevilnim resnim posledicam.