Blagajna za asfaltiranje

Vsak podjetnik, ki ¾eli prodati blago ali storitve za finanène osebe, ki ne opravljajo poslovne dejavnosti, mora imeti blagajno. Hkrati pa ne doloèa, ali je prodajalec zavezanec za DDV ali je osvobojen tak¹nih poravnav. Kak¹ne so obveznosti davène blagajne?

Èe bi imeli blagajno, bi morali najprej preveriti, ali mora pri blagajni nujno registrirati prodajo, ki jo ustvari. V primeru majhne prodaje, ki se izvaja redko, je vèasih bolj popolna re¹itev vpisovanje v evidenco nedokumentirane prodaje. Izjeme od potrebe po blagajni¹ki blagajni so bile predstavljene v zakonu ministra za finance z dne 4.11.2014 v smislu fotografij iz obveznosti vodenja evidenc z uporabo blagajn.Naj omenimo, da imamo pri nakupu prve blagajne pravico do vraèila do 90% cen, vendar ne veè kot sedemsto zlotov. Dobra ugodnost, tudi za kupca in prodajalca, bo dobra konfigurirana blagajna, ali tista, ki ima popoln katalog izdelkov ali storitev. Za mo¹ke je pomembna pomanjkljivost sedanjih oblik dejstvo, da bo sprejel potrdilo, ki bo dano kot mo¾na osnova za vrnitev.

Osnova za vplivanje na blagajno bo fiskalizacija blagajne. V kaj verjame? Nato obstaja edinstven in trajen postopek, ki vkljuèuje trajno dodelitev davène ¹tevilke davkoplaèevalcem davènemu modulu. Seveda lahko kupimo blagajno in ne fiskaliziramo, vendar se bo tak finanèni znesek lahko porabil le v nefiskalnem redu. Zelo pomembno je, da fiskalizacijo blagajne opravi izku¹en tehnik, v primeru napake pa bo koristno kupiti novo blagajno.

Osnovne obveznosti fiskalne blagajne je treba natisniti in izroèiti stranki za nekaj èasa, èe pride do nakupa, in enkrat na dan natisniti dnevno poroèilo. Enkrat na mesec (prvi dan vsakega meseca je treba natisniti meseèno poroèilo. Razmislite tudi o obveznem pregledu. Ustvariti ga je treba po 24 mesecih uporabe blagajne. Spomnimo se tudi dobrega shranjevanja potrdil in poroèil: zakonodajalec podjetnikom nalaga obveznost hranjenja kopij zvitkov in dnevnih poroèil za obdobje petih let, potrdila za dve leti (od konca davènega leta. Obstaja pomembna naloga in se spomni, da bi moral podjetnik po petih letih obvezno zamenjati modul blagajne.