Blagajne 2012

Predpisi o blagajnah se iz leta v leto spreminjajo, saj jih doloèi minister za finance. Vse veè registriranih poslovnih dejavnosti mora imeti fiskalne blagajne, saj je enako potrebno za dokumentiranje prodaje podjetja. V tekoèem letu bodo ljudje, ki bodo morali imeti ta kos pohi¹tva, vedno veè. Slika iz blagajne bo zanimiva za fiziène osebe, ki ne poslujejo in njihovi interesi ne presegajo dvajset tisoè zlotov. Za veliko institucij je resnièna te¾ava, ker je nakup blagajne velik stro¹ek.

Velika veèina mladih podjetnikov ima tudi koncept storitve blagajne. Èe naèrtujete lastno blagovno znamko, se morate zavedati, da se znesek oprostitve izraèuna sorazmerno z datumom ustanovitve podjetja. To pomeni, da èe boste ustanovili podjetje v delu leta, na primer v èasu poèitni¹ke sezone, bo ¹tevilo, ki vas izpusti iz blagajne, za polovico manj. Obstajajo tudi panoge, v katerih ¾iva podjetja zavzemajo absolutno nalogo uporabe blagajn brez razloga o vi¹ini dohodka. Zdaj so vsi subjekti, ki ponujajo elektronsko opremo od najveèjih (hladilniki, elektrièni ¹tedilniki, pralni stroji, pomivalni stroji do najmanj¹ih ali telefonov, mp3 predvajalnikov, prenosnih raèunalnikov, tablic, namiznih raèunalnikov ali zgo¹èenk, samo DVD-jev. Ti rezultati vkljuèujejo vse tiste strani avtomobila. Ne smete pozabiti na alkohol in tobaène materiale, ki je blagajna, ne glede na vi¹ino dohodka. Èe poslujemo, morate paziti, da pregledam seznam, za katerega velja prepoved, ali zneske, za katere velja prepoved. Predpisi, tako kot pravila, se radi spreminjajo in se kljub temu izogibajo vrednotenju denarnih kazni, stalnemu pomanjkanju znanja o trenutni problematiki. Osebno vam svetujem, da preverite pravila v tem predlogu pred zaèetkom lanskega leta. To bo prihranilo veliko davkoplaèevalcev pred nenadnimi stro¹ki. Zaradi tega bomo lahko stalno nadzorovali va¹e podjetje in njegove stro¹ke ter prihodke. V leto¹njem letu so bili na primer sprejeti predpisi, ki ¹irijo skupino industrij, ki bele¾ijo svoje dohodke prek davènih naprav. Verjetno na na¹e preseneèenje, navsezadnje, bo zadnja popolna storitev za na¹a vozila, to je zamenjava pnevmatik, tehnièna popravila in pregledi, ko in pravne, gastronomske in kozmetiène storitve. & Nbsp; Sèasoma bo ta seznam vkljuèeval vse industrije.