Blagajno farex biser priroenik

Prodajalci imajo pomisleke in vpra¹anja o blagajni. Ne gre vedno za na¹o domi¹ljijo in to, kar ¾elimo. Finanèna blagajna je stroj - elektronska naprava, ki vèasih ne uspe.

raèunPreden se navadimo na prodajo na kolièino, preteèe premalo èasa. Èeprav je treba priznati, da nam jedi slu¾ijo veliko dela. Preberejo èrtne kode in nato natisnejo potrdilo ali raèun. No, samo ... potrdilo ali raèun? Zdi se, da je preprosta in majhna, vendar v resnici ni v dr¾avi. Vpra¹amo se lahko, kaj naj bi stranki izdali potrdilo, izdano na blagajni, ali raèun. Strokovnjaki hitijo za pomoè - pravijo, da bi morali izdati potrdilo o prejemu, toda dati stranki raèun. Pomembno je, da izdajo raèuna za fizièno ¾ensko, ki ne vodi podjetja, ali tudi za kmeta pav¹alista, prodajalca ne oprosti obveznosti registracije prodaje na fiskalnem znesku. Konec koncev lahko stranka zahteva raèun - potem mu je izvirnik izroèen.

prejemuKaj je torej s potrdilom? No, fiskalni raèun prehaja v zadnjo toèko raèuna, ki ¾ivi v dokumentaciji davènega zavezanca. na ta naèin se bomo izognili dvojnemu plaèilu davka za dano prodajo. Potrdilo je prodajni simbol. Potrdilo, ki je vpisano v blagajni, se obièajno dostavi, pri èemer je treba izdati raèun. Obstaja tudi osnova za ogla¹evanje izdelka, za katerega se je izkazalo, da je slab ali preprosto ne ustreza zahtevam stranke. Potrdilo je zlasti garancija. V nasprotju z videzom je ta segment papirja - izpis iz tesne blagajne izjemno pomemben dokument. Elzab fiskalni tiskalniki so v tiskani obliki tudi potrdilo o prejemu in tudi raèun.Pogosto prena¹amo raèun, ga nekje vrnemo. Toda na toèki, kjer je treba dobiti nekaj dobrega, je vredno spomniti in vedeti, kje se èuti. Mnogim ¾enskam sem se smejal, ko so v osnovno denarnico vpisali osnovne prejemke za mazanje. Toda videl sem tudi ljudi, ki so izdali potrdilo o prejemu, in ugotovili, da je izdelek, ki so ga kupili za nekaj èasa, star. Za nekatere je potrdilo simbol, ki so ga plaèali za to, kar imajo v svoji torbi, za prihodnost pa je to norma do zadnjega, ki skrbi za izdelek.