Du evne bolezni ali posesti

V normalnem ¾ivljenju, kaj je novega, se pojavljajo nove te¾ave. Stres nas spremlja vsak dan in trenutne te¾ave ¹e vedno spodbujajo na¹o organizacijo po ceni. Finanèni problemi, dru¾inske te¾ave, tekmovanja v

Blagajne 2012

Predpisi o blagajnah se iz leta v leto spreminjajo, saj jih doloèi minister za finance. Vse veè registriranih poslovnih dejavnosti mora imeti fiskalne blagajne, saj je enako potrebno za dokumentiranje prodaje

Izvoz blaga menjalni teeaj

V tem èasu se lahko vodenje podjetja samo na poljskem trgu izka¾e za nezadostno. Ne samo lastniki velikih podjetij, ampak tudi mali podjetniki hitro dobil na ta uèinek. Posamezniki in drugi

Sezonska gastronomija in davena blagajna

Direktiva ATEX, imenovana tudi direktiva o novem polo¾aju, je gradivo, katerega glavni cilj je pribli¾evanje pravnih doloèb dr¾av èlanic Evropske unije na podroèju za¹èitnih sistemov in naprav, ki se obdelujejo v

Kolposkopija poznan

Elektrarne in skladi¹èa so lahko v nevarnosti eksplozije. Tak¹na gro¾nja se pojavi, èe so tekoèine ali trdne snovi, ki ustvarjajo eksplozivne pline, v sredini ali ki imajo eksplozivni potencial, èe se

Otro ka oblaeila za upane

Resnièna nevarnost eksplozije je v primeru pra¹enja zraka z razliènimi vrstami prahu. Nato so lahko lesni prah, fini premogov prah ali barve v prahu. Zaradi velike pozornosti majhnih zrn prahu razliènega

Vzroki nesree pri delu

Vzroki za primere se redno preverjajo, da bi lahko zmanj¹ali tveganje njihovega vraèanja. Rezultati raziskave jasno ka¾ejo, da so vzroki nesreè zelo pogosto razlièni vidiki nadzora vlog za varnost strojev. Te¾ave,

Hranilne vrednosti rumenega sira

Kakovost hrane, ki jo porabite vi in va¹a skupina, je usmeritev vsakega od nas. Skrb za sistem za shranjevanje hrane, ki resnièno moèno vpliva na zadnji, kak¹ne hranilne vrednosti, slog in