Trgovanje z avtomobili v blagajni

V zadnjem èasu se ¹tevilo podjetnikov, ki so opro¹èeni cilja imeti blagajno, stalno zmanj¹uje. Dejansko so dolgotrajni pravni predpisi zahtevali, da vse veè ljudi, ki pripravljajo gospodarsko kampanjo, registrirajo promet ob

Trgovina z rezalnikom

Obièajno sreèamo rezalnike v skladi¹èih, kjer so na voljo hladni mesni izdelki in siri. Èeprav imajo rezalniki tudi za zasebno uporabo v te¾kih gospodinjstvih. Mage-rezalnik pa je naprava, ki se obièajno

Blagajna v ladybug

Nove trgovine na poljskih ulicah so vse bolj opazne. To je povezano s poveèanim povpra¹evanjem po nakupu razliènih blagajn, druga posledica pa je poveèanje prihodkov, ki jih dr¾ava uporablja od davkoplaèevalcev.