Psiholo ka pomoe miko ow

V nenehnem ¾ivljenju se pojavljajo vedno nove te¾ave. Stres nas spremlja vsak dan in dodatne te¾ave ¹e vedno dajejo moè kakovosti. Finanène te¾ave, dru¾inski problemi, konflikti v vlogah so dejansko faza,

Registrske blagajne 1 marca 2015

Fiskalne naprave se obièajno povezujejo s ¹irokimi trgovinskimi verigami ali supermarketi, kjer je njihov obstoj nujno potreben. Medtem pa se prodaja z njihovo udele¾bo zdaj izvaja tudi na povsem drugih krajih,

Uradna profilaksa za zdravje

ATEX je pravni akt Evropske unije, ki ureja zahteve po varnosti in zdravstveni pomoèi, ki ga morajo izvajati vsi proizvodi, namenjeni poklicni poti na obmoèjih, ki jih ogro¾a eksplozija. Najnovej¹a direktiva,

Poklicne odgovornosti bolniearja

Veliko podjetij uspeva na trgu. Nekateri od njih so potem majhna, pogosto lastna podjetja. Konflikti med njimi so znaèilna podjetja, ki uporabljajo do 50 zaposlenih. ©e vedno delamo s pomembnimi podjetji.

Davene revizije 2017

Obstaja stanje, v katerem je zakonsko predpisan finanèni obrok. Potem so tu ¹e elektronske jedi, ljudje registrirajo prodajo in vsoto davkov, ki jih je treba plaèati na drobno. Zaradi njihovega pomanjkanja

Blagajna v ladybug

Nove trgovine na poljskih ulicah so vse bolj opazne. To je povezano s poveèanim povpra¹evanjem po nakupu razliènih blagajn, druga posledica pa je poveèanje prihodkov, ki jih dr¾ava uporablja od davkoplaèevalcev.