Centralni sesalnik 2015

Ali ste nervozni zaradi prenosnega sesalnika? Je ¹irok, hrupen, ne zelo uèinkovit in poleg tega neprijeten? Namestite centralni sesalni sistem. Ta metoda je bolj dragocena kot standardni sesalnik in jo je treba pravilno namestiti, medtem ko je v mnogih elementih veliko bolj zanimiva od standardnih sesalnikov.Osnovni element centralnega vakuumskega sistema je osrednja oseba, kateri se dopolnjujejo toge cevi.

Usmerjeni so na name¹èene sesalne vtiènice.Centralna enota je shranjena v gara¾i ali stanovanju. V vsakem primeru bi morala oditi iz stanovanjskega dela hi¹e. Centralna enota vsebuje turbinski motor, separator umazanije in rezervoar. Sesalne vtiènice morajo biti name¹èene v pomembnih delih hi¹e. Vse kar potrebujete je eno mesto za upravljanje celotnega nadstropja hi¹e. Cev za sesalnik je atletska in jo postavi v najhitrej¹o re¾o. Ima razdaljo od pet do petnajst metrov. Zato je tudi v tem primeru sistem navijanja dobra re¹itev.Da bi sistem za vakuumsko ogrevanje deloval dobro, je treba naèrtovanje in delovanje naprave prevesti v izku¹ene izvajalce. Zahvaljujoè sedanjosti bomo ustvarili zagotovilo, da bo sistem deloval brezhibno, prav tako pa bomo prihranili denar, saj bo veè lukenj, ki jih bo sestavljala monta¾na ekipa, manj¹i stro¹ki zadevne naprave.Namestitev je mo¾na tudi v stanovanju, ki je ¾e naseljeno, na primer v prezraèevalnih kanalih.Upo¹tevati je treba, da se osrednji del centralnega sesalnega sistema dviguje ¹ele, ko konèamo zakljuèna dela v obratu, vendar preden se èlani gospodinjstva umaknejo. Ko postavimo premalo sesalnih gnezd, cev verjetno ne pride v kotièke prostorov ljudi. To bi moralo biti in mora biti, da je treba tees izdelati skupaj s pretokom zraka. Monta¾ne plo¹èe se morajo ujemati z ometom, sicer bo sesalna vtiènica izstopala iz stene. Namestitev centralnega sesanja mora biti zaprta.

Skratka, centralne naprave za sesanje v kakr¹nem koli smislu so izraz razko¹ja. Vendar pa vam omogoèa, da se znebite te¾kega in hrupnega standardnega sesalnika. Poleg tega gre v stanovanje, da pridemo v kotièek na¹ih sob in predvsem nam bo prihranilo èas.