Davene revizije 2017

Obstaja stanje, v katerem je zakonsko predpisan finanèni obrok. Potem so tu ¹e elektronske jedi, ljudje registrirajo prodajo in vsoto davkov, ki jih je treba plaèati na drobno. Zaradi njihovega pomanjkanja se lahko delodajalec kaznuje z veliko denarno kaznijo, kar je v veliki meri njegov dobièek. Nihèe se ne ¾eli izpostavljati skrbi in denarnim kaznim.Pogosto se zgodi, da podjetje teèe na zelo majhnem obmoèju. Podjetnik postavlja svoje èlanke v gradbeni¹tvu, v skladi¹èu pa jih v glavnem skladi¹èi le edini prostor, kjer se nahaja miza. Finanène naprave so prav tako za¾elene, kot v primeru trgovine, ki ima velik trgovski prostor.To se ne razlikuje v polo¾aju ljudi, ki prevzamejo dr¾avo. Te¾ko si je predstavljati, da lastnik prevede z veliko fiskalno blagajno in popolnimi rezervnimi zmogljivostmi, ki so potrebne za njeno pravilno uporabo. Na trgu so bile mobilne fiskalne naprave. Imajo nizke dimenzije, zmogljive baterije in jasno servisiranje. Videz je podoben terminalom za plaèevanje s plaèilno kartico. Eden od njih pomeni visoko re¹itev za dejavnosti na tem obmoèju, nato pa, na primer, ko smo dol¾ni oditi neposredno do prejemnika.Sredstva so pomembna tudi za nekatere prejemnike in ne samo za lastnike. Zahvaljujoè raèunu, ki je natisnjen, kupci upajo, da bodo vlo¾ili prito¾bo glede kupljenega blaga. V miru je fiskalno tiskanje edini dokaz na¹ega nakupa storitve. Obstajajo dokazi, da podjetnik izvaja formalno dejanje in plaèuje pav¹alen znesek iz besedil in storitev, ki jih objavlja. Èe imamo mo¾nost, da so finanèni produkti v supermarketu odklopljeni ali mirni, lahko obvestimo urad, ki bo sprejel ustrezne pravne ukrepe proti podjetniku. Grozi mu visoka cena in pogosto celo sorodnik.Registrske blagajne podjetnikom pomagajo tudi pri nadzoru financ v korporaciji. Na koncu vsakega dne je natisnjen dnevni povzetek, ob koncu meseca pa lahko natisnemo celotno poroèilo, ki nam bo pokazalo, koliko toèno smo zaslu¾ili. Zahvaljujoè temu lahko hitro preverimo, ali je eden od ljudi prevaral na¹o gotovino ali pa je, ali je na¹a trgovina dobra.

Najcenej¹e blagajne v va¹em mestu