Direktiva eu tpms

Direktiva ATEX v poljskem pravnem sistemu je bila uvedena 28. julija 2003. Premakne se na izdelke, namenjene knjigi, na obmoèjih, ki jim grozi eksplozija. Zadevni proizvodi morajo izpolnjevati stroge zahteve, ki niso omejene na varnost, ampak tudi na zdravstvo. Direktiva ATEX vsebuje postopke za ugotavljanje skladnosti.

Pri oblikovanju doloèb obravnavanega normativnega akta sta stopnja varovanja in celotni postopki ocenjevanja, povezani s sedanjimi, v veliki meri pogojeni z ravnjo okoljske nevarnosti, v kateri bo igralo doloèeno orodje.Direktiva ATEX doloèa stroge zahteve, ki jih mora izdelek izpolnjevati, da bi se lahko povezal v potencialno eksplozivnih atmosferah. In katera cona je? Najprej govorimo o rudnikih s èrnim premogom, kjer obstaja zelo velika verjetnost eksplozije metana ali premoga.

Direktiva ATEX ima podrobno delitev naprav v skupine. Dva sta. V osrednji skupini se obravnavajo naprave, ki se uporabljajo v podzemnih rudnikih in v prostorih, ki lahko obstajajo z nevarnostjo eksplozije metana. Druga skupina se nana¹a na naprave, ki se nana¹ajo na atipiène lokacije in ki so lahko izpostavljene eksplozivni atmosferi.

Ta direktiva doloèa bistvene zahteve za vse ljudi, ki delujejo na podroèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije metana / premoga. Toda v harmoniziranih delih je mogoèe zlahka najti bolj skupne zahteve.

Ne smemo pozabiti, da morajo biti naprave, podobne tistim na potencialno eksplozivnih obmoèjih, oznaèene z znakom CE. Identifikacijsko ¹tevilko prigla¹enega organa je treba vrniti za oznako, ki mora biti znatna, vidna, stalna in enostavna.

Priglasitveni organ preuèi celoten sistem za¹èite ali posamezna orodja pri zagotavljanju sodelovanja s pravnimi doloèbami in zahtevami direktive. Ne smemo pozabiti, da se bo od 20. aprila 2016 sedanja direktiva nadomestila z novim pravilom ATEX 2014/34 / EU.