Domaea naloga nem ki prevajalec

Prevajalèeva zaposlitev se konèa z velikimi poklici. Predvsem zahteva dobro poznavanje jezika in mnogih kontekstov, ki izhajajo iz njegove umetnosti in zgodovine. Filologije se zato lahko dr¾ijo posameznika najbolj cenjenih humanistiènih podroèij, èeprav pravzaprav zahtevajo tudi strog um. Tolmaè mora èim bolj pribli¾ati misli, ki so bile rojene v glavi po¹iljatelja, z besedami drugaènega sloga. Kaj vsakodnevno delajo prevajalci?

Pisni in ustni prevodi

Veèina prevajalcev dela bodisi samostojno ali prek prevajalske agencije, ki posreduje med ravnatelji in prevajalci. Dva pomembna kriterija, preko katerih je pripravljena delitev prevodov, so pisni in ustni prevodi. Pomembnej¹i med njimi so vsekakor pogostej¹i in morajo prevajati besedo z veliko natanènostjo od prevajalca. V primeru besedil posebne narave, kot so visoko specializirani dokumenti, mora prevajalec delovati z ustrezno stopnjo besed iz doloèene industrije. V trenutnem ukrepu mora prevajalec imeti delo, da lahko prevaja besedila z doloèenega podroèja. Zelo priljubljene specializacije so tiste s podroèja financ, ekonomije ali IT.

Sprememba interpretacije je nekak¹en izziv, ne pa tudi prevajalèevo znanje. Predvsem pa ta vrsta prevajanja zahteva moè za stres, takoj¹nje reakcije in sposobnost hkratnega pomena in poslu¹anja. Zaradi ovire pri takih ukazih, sprejemanju ustnega prevoda v Krakovu, je vredno izbrati osebo z veliko kompetenco ali dru¾bo, ki ima pri prodaji prevodov doloèeno znamko.