Elektriena instalacija v leseni hi i

Zgodi se, da moramo prevesti doloèeno besedilo. Tudi, èe je zadnje angle¹ko besedilo, ki je nekoliko precej poznano, seveda s tujimi jeziki morda problem. Na¹i prevajalci in prevajalske aplikacije so nam v zadovoljstvo s pomoèjo, ki jo bodo v moènem in, kar je najpomembnej¹e, svobodni poti, prevedli vsi ljudje besedil v vse jezike. Ali je preprièan, da bo uporaba prevajalcev tako dober program, ko bo opravljen ¾e zgodaj? «Odgovor je oèiten - seveda ne! In za ljudi, ki se kljub zdravemu razumevanju ¹e ne zavedajo zadnjega, bom posku¹al predstaviti nekaj dejstev, ki potrjujejo moje mnenje.

Predvsem pa je lahko prevajalec izjemno nezanesljiv, ker uporablja dobesedne prevode, vendar ne dajem idiomov. Imenovala se bo, na primer, da bo beseda "ne moja skodelica èaja" prevedena kot "ne moja skodelica èaja". Kar je veliko, lahko se omejijo na pogosto uporabljene besedne zveze, ne na specializirane besedne zveze, ki jih uporabljajo poslovne ali medicinske sfere. Medtem ko je v prevodih, ki so potrebni samo za nas, za osebne potrebe, koristno, resnièno v primeru prevoda pomembnega dokumenta prevajalca, nas ne smejo samo posmehovati, temveè ¹e vedno biti napaèno razumljeni v svetu, kar lahko pripelje do pomembnih posledic. & Nbsp Poleg tega prevajalec z umetno glavo ne pozna slovnice. V primeru prevajanja iz angle¹èine se lahko ukvarjajo tudi s samim seboj, toda pri prevajanju iz lastnega (ki ima nenavadno veliko slovnico se lahko precej izgubi. In razlika med "sem bila v finanènem polo¾aju" in "sreèujem se v hladnih gospodarskih razmerah" je precej velika.

Prevajalec tudi ne bo opravil zaprise¾enega prevoda. Na ¾alost je vedno potrebno za vsak prevod. In stopnja je potrebna, ¹e posebej pri uspehu prevodov pomembnih uradnih dokumentov. Za zakljuèek, ne predlagam, da bi bil priporoèen prevod kvalificiranega prevajalca. Najpomembneje je razumeti, za kaj potrebujemo besedilo. Èe so informacije, ki nam jih po¹ljete, pogovor s sodelavcem, lahko brez te¾av vnesemo besedilo prevajalca in ga vrnemo. Vendar pa strokovnjakom najbolj zaupajo vsa pomembna elektronska sporoèila in materiali.