Figo blagajna

Prihodnja obdobja, v katerih se z uredbo zahtevajo blagajne. Takrat so elektronske naprave, ki se uporabljajo za bele¾enje prihodkov, in znesek davka, ki ga je treba plaèati na drobno. Za njihovo pomanjkanje se podjetnik lahko kaznuje z veliko globo, ki bistveno presega njegov dobièek. Nihèe ne ¾eli tvegati nege in kazni.Pogosto je izvedljivo, da podjetje, ki se izvaja, obstaja na nizki povr¹ini. Delodajalec prodaja svoje èlanke na internetu, kompozicija pa jim v glavnem pu¹èa edini prostor, kjer je miza. Sredstva pa so potem tako nepogre¹ljiva kot uspeh butika z velikim poslovnim prostorom.Ne razlikuje se v zadevah ljudi, ki izvajajo v regiji. Te¾ko si je predstavljati, da se delodajalec ukvarja z okornim blagajnikom in vsemi potrebnimi pripomoèki za njegovo pravilno uporabo. Na trgu so se pojavile mobilne fiskalne naprave. Zasedajo nizke dimenzije, trpe¾ne baterije in tiho delovanje. Videz je podoben terminalom za plaèevanje s plaèilno kartico. Zato ustvarja idealno re¹itev za storitev v regiji, in to je na primer, ko moramo iti k stranki.Za nekatere so pri nakupu pomembne tudi blagajne, vendar ne le za podjetnike. Zaradi izdane blagajne je kupec dol¾an vlo¾iti prito¾bo glede plaèanega izdelka. To potrdilo je edini dokaz na¹ega nakupa. To je tudi potrdilo, da delodajalec upravlja zakonito energijo in plaèa davek na uèinke in storitve, ki se ¹irijo. Èe dobimo prilo¾nost, da je blagajna v butiku izklopljena ali neuporabljena, lahko obvestimo urad, ki bo spro¾il ustrezne pravne ukrepe proti delodajalcu. Zato se sooèa z visoko finanèno kaznijo in vse pogosteje celo s sojenjem.Registrske blagajne podjetnikom pomagajo tudi nadzorovati svoje finance v podjetju. Ob koncu vsakega dne se natisne dnevno poroèilo, za mesec pa imamo mo¾nost natisniti celotno izjavo, ki nam bo pokazala, koliko denarja smo podrobno izdelali. Zahvaljujoè temu lahko zlahka preverimo, ali ena od tipov ne nadome¹èa samega sebe ali pa preprosto, ali je na¹ problem donosen.

Shranite z blagajnami