Fiskalni postnet mobile

Na obmoèju Evrope je letno veè kot dva tisoè eksplozij vnetljivih snovi, prahu in plinov, ki vodijo do unièenja strojev, po¹kodbe pohi¹tva in zgradb, redko in do izgube dobrega ¾ivljenja. Na zaèetku se lahko pojavi eksplozivna atmosfera, ki nastane zaradi situacije, ko je me¹anica zraka, vnetljivih plinov, hlapov ali prahu narejena in shranjena v prisotnosti kisika. Najveèja nevarnost eksplozivnega ozraèja je vedno v kemiènih toèkah, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, èistilnih postajah in morskih pristani¹èih in na letali¹èih.Direktiva ATEX je bila oblikovana kot prostovoljno pravilo za opremo, ki se ponuja v evropski skupini, in se uporablja v ozadju, ki je dovzetno za nevarnost eksplozije. Od datuma zaèetka veljavnosti direktive ATEX morajo imeti vsi ti standardi za napravo ATEX potrdilo, ki je znano tudi z ustreznim simbolom. Direktiva ATEX 94/9 / EC zahteva, da proizvajalci dobavljajo elektrièno opremo za ravnanje s potencialno eksplozivnimi atmosferami, ki imajo samo ustrezno potrdilo. Po drugi strani zaposleni vkljuèujejo ATEX direktivo 99/92 / EC, ki doloèa zahteve za izbolj¹anje varnosti in zdravja pri delu v podjetju, ki je izpostavljeno eksploziji. Samo naèelo ATEX 94/9 / EC je namenjeno napravam, ki so njihov vir v¾iga, saj je njihova uspe¹nost mo¾nost elektriènega praznjenja, nastajanje mirne elektrike in vi¹jih temperatur. Èeprav je direktiva ATEX aktivna uredba, se lahko med prednostmi podrejenosti normalno imenuje:

zagotavljanje varnosti delovnega mesta za ljudi v industrijskih interesih, \ tomejevanje gospodarskih izgub zaradi mo¾nih okvar ali izpadov v umetnosti,zagotavljanje potrebne kakovosti orodij za komercialni nakup na podlagi Evropske unije, \ tUsklajevanje skrbni¹kih storitev in higiena stvari, vkljuèno z odraslimi.