Fiskalni register 2017

Vsak davkoplaèevalec, ki prodaja blago finanènim osebam, mora trgovati z uporabo blagajne. To je slog, ki omogoèa uporabo ustreznih poravnav z davènimi organi. Sledi zakonu, prav tako je nesporno tudi pravo.

https://si.jinx-repellent-magic-formula.eu/

Kaj pa napaèna blagajna?

V tak¹nih stvareh je vredno, da so opremljeni s tako imenovanim rezervnim denarjem. Vzpostavitev tega ni pravna zahteva, v mened¾mentu vsakega mened¾erja vnaprej razmi¹lja o taki re¹itvi. Popolnoma se sreèuje v drugi vrsti izrednih razmer, ki ¾elijo popraviti ustrezno opremo. Po mojem mnenju Zakon o DDV jasno navaja, da mora davèni zavezanec prenehati s prodajo, èe ni mogoèe ustvariti trgovinskega registra z rezervnim blagajnamom. Rezervna pisarna vam lahko prihrani od nepotrebnih in nepredvidljivih izpadov pri delu. Upo¹tevati je treba, da bi bilo treba pripravljenost za uporabo rezervnega blagajna prijaviti davènemu uradu, sporoèiti o okvari opreme in ponuditi informacije o nadomestnem obroku.

Na ¾alost, kot je bilo ¾e omenjeno, je pomanjkanje blagajne, vkljuèno z zneskom rezerv, povezano s potrebo po prenehanju prodaje. Nato ni mogoèe doseèi zakljuèka prodaje, tak¹ne izvedbe pa so nezakonite in se lahko osredotoèijo tudi na posledice zavedanja o visokih finanènih obremenitvah. Brez upo¹tevanja razmer, v katerem bo uporabnik zahteval potrdilo o prejemu.

Treba bi bilo enostavno obvestiti o neuspehu serviser popravilo storitev in po¹tnih fiskalnih tiskalnikov, pa tudi davène organe o luknji v zapisu o nakupu v èasu popravila naprave, samo stranke o ti¹ini v prodaji.

Samo v primeru spletne prodaje podjetniku ni treba prekiniti lastnih vlog, vendar zahteva veè pogojev, ki jih je treba izpolniti - vodene evidence morajo natanèno govoriti, za katero blago je bilo plaèilo sprejeto; plaèilo je treba pridobiti prek interneta ali po¹te. V tem primeru bo prodajalec - davkoplaèevalec privilegiran, da bo zadnji vstavil raèun za DDV.