Ginekologa v dublinu

Ginekologija poteka vse do konca. Obstaja vedno novej¹e zdravljenje za vpra¹anje èlove¹kega telesa. Vse manj invazivne in ¹e bolj natanène. Velik problem pri ¾enskah, ki spolno zlorabljajo, je rak materniènega vratu, ki je v zgodnjih fazah odkritja popolnoma ozdravljiv.

Konec koncev, èe opazite moteèe simptome, ki so lahko posledica tak¹ne bolezni, se morate takoj prijaviti k specialistu kolposkopa, da izkljuèite bolezen. Zaradi pomanjkanja resnosti simptomov, vsekakor ¾ivim odstranitev maternice.

Tak¹na ¹tudija nastane s kolposkopom. Niè drugega kot mikroskop s spekulumom. Spekulum se vstavi v no¾nico z ustreznim vzorcem, da preveri pH vagine. Ta mikroskop omogoèa zadnjemu, da dobi tridimenzionalni uèinek in dodatno poveèa kolièino olja do desetkrat, tako da bo ginekolog lahko pravilno pregledal vaginalno in vratno steno, da bi natanèno ocenil, ali obstajajo spremembe. Pripraviti se mora na izpit. Ginekolog bo bolniku verjetno dal navodila, kako naj se obna¹a pred izpitom. Predvsem pa je treba prekiniti spolne stike tudi z ginekolo¹kimi preiskavami en teden pred naèrtovanim pregledom.

®enska, ki opravlja kolposkop, obièajno ostane na profesionalnem ginekolo¹kem stolu. Ta test je obièajno nekaj do ducat minut. Èe so dobièki zaskrbljujoèi, se ginekolog lahko odloèi za histerektomijo, potreba se bo zmanj¹ala za doloèeno stopnjo zaradi nekaterih spolnih aktivnosti, saj bo moèan obèutek zelo te¾kega neugodja. Pri tej napravi so pomembni ergonomski parametri, saj je na voljo delovno orodje.