Intuitiven program za ustvarjanje spletnih strani

POS sistem je gastronomski projekt za izvajanje vseh vrst gostinskih objektov, kot so restavracije, gostilne, picerije, bari s hitro prehrano, hotelske restavracije in podobno.

Za ¹ibke, tudi pomembnej¹e prostorePOS ima veliko nadzora nad servisiranjem tako majhnih prostorov kot tudi te¾kih gastronomskih verig. To je pomembno orodje, prilagojeno za branje dodatnega ¹tevila POS polo¾ajev. Projekt bo jasno izbolj¹al vodenje na danih izvr¹nih ravneh in zagotovil popolno skrb za vse elemente v klubu. Programska oprema bo poveèala udobje storitev za stranke. Sistem bo bistveno vplival na uèinkovitost ljudi v kuhinji, medtem ko je v prostoru, kar bo pospe¹ilo èas naroèenih jedi. Podrobna analiza preferenc in povpra¹evanja med strankami bo olaj¹ala naèrtovanje okusnega menija.

https://neoproduct.eu/si/varikosette-ucinkovit-nacin-za-lepe-in-gladke-noge-brez-razsirjenih-ven/

Sodelovanje z drugimi napravamiProgramska oprema za gostinstvo POS lahko deluje s ¹tevilnimi orodji in slogi, ki bodo izbolj¹ali delovanje vsakega doma. Vpliv na dodatno opremo, kot so: fiskalni tiskalniki, kuhinjski nadzorni sistem ali brez¾ièni sistemi osebnega klica, zmanj¹ajo èas servisiranja, vplivajo na kraj¹o rotacijo tabel ali poveèajo dobièek restavracije.Jasen in enostaven naèin uporabe POS programov, vam omogoèa udobno delo, pospe¹uje izvajanje posameznih nalog, zmanj¹uje obdobje usposabljanja zaposlenih, ki se pribli¾ujejo stro¹kom izvajanja sistema.

Uporaba modula zagotavlja:Priroènost dela: intuitivno upravljanje, dodajanje vnosov na naroèila, odobritev blagajn ali finanènih tiskalnikov in èitalnikov èrtne kode, dodeljevanje bli¾njic do danih jedi, takoj¹nje po¹iljanje informacij o prekoraèitvi, vnos in ¹tetje posebnih jedi itd.Preglednost: dostop do raèunov, transakcij in bilance vsake mize, zdru¾evanje ¾ivilskih proizvodov, kot so zelenjava, pijaèe, alkohol, podroben pogled na sobo, seznam dodatkov za jedi, nastavitev vrstnega reda jedi, informacije o prekomernem delovnem èasu mize itd.Hitrost: priprava in spreminjanje naroèil, tiskanje vavèerjev v smislu priprave obrokov, velika sprememba naroèila, bar izdelkov s hitro prehrano itd.Vsestranskost: varna prijava zaposlenih, nadzor nad predali, podpora za razliène naèine plaèila.