Izbolj anje ueinkovitosti iger

Program enova je ERP skupina, ki je bila zasnovana za podjetja, ki ¾elijo izbolj¹ati svojo operativno uèinkovitost.Program je namenjen dopolnjevanju lastnih modulov, zahvaljujoè katerim bo vsa dru¾ba udobno izbrala funkcije, ki jih navaja njeno delo. Pro¾nost programa omogoèa uporabo malih, velikih in velikih podjetij s ¹tevilnih podroèij, ki igrajo na trgu.

Program bo omogoèil uvedbo individualnih preferenc s strani doloèenih uporabnikov, prav tako pa vam omogoèa prilagoditev funkcij na njihovo mobilnost. Poleg poteka podjetja se lahko enovski program posodablja tudi na precej svetlej¹e razlièice, zahvaljujoè katerim mo¾nost svobodnega in trajnostnega razvoja podjetnika trpi zaradi izbire roke.Enova je izredno kompatibilna ideja, zaradi katere jo lahko prilagodimo tudi filmu, ki deluje v tujini, in tudi tujim jezikovnim institucijam na trgu na¹e dr¾ave.Pregledi uporabnikov Enova so najbolj¹a potrditev oblike in funkcionalnosti programa. Re¹itev hitro uporablja veè kot 8.000 poljskih podjetnikov. Zahvaljujoè temu se proces nadzora plesni in delovanja ustavi veliko enostavneje. Program se bo kupil za izvajanje vseh dejavnosti.Sistem je na voljo v treh razlièicah: pomembno je, da ga po nakupu izdelka uporabljate na podlagi lastne licence, sistem pa lahko najamete v priroèni naroènini ali pa zakupite telo in infrastrukturo.Najpomembnej¹e prednosti uèinka so njegova funkcionalnost, mobilnost, modularna inteligenca in stalno posodabljanje, zaradi èesar je knjiga lahko tekoèa.Na katerih podroèjih se najpogosteje pridobi program enova? Predstavljajo zadnje vse osebje in plaèe, splo¹no raèunovodstvo, CRM, trgovino, potek dela in BI. Program omogoèa vzpostavitev ustreznih podsistemov, kot je namizje zaposlenega, ki vam omogoèa nadzor nad zaposlovanjem, zaposlovanjem, evidencami delovnega èasa, izjavami, zaraèunavanjem vseh cen, posodabljanjem kadrovskih podatkov in podatkov o plaèah. Program je opremljen z osnovnimi in dodatnimi moduli ter spletnimi namiznimi raèunalniki.Enova program se lahko uporablja tudi v oblaku. Zahvaljujoè temu lahko poveèamo raz¹irljivost in uèinkovitost sistema, izbolj¹amo komunikacijo z mo¹kim, zmanj¹amo stro¹ke IT za 10 do 20%, dose¾emo naslednje trge, dodamo druga okolja in preprièanja v vsakem trenutku in ¹e uèinkoviteje uporabljamo delo na daljavo.