Izraeun ciklonskega zbiralnika prahu

Pri doloèanju nakupa industrijskih zbiralnikov prahu je vredno vedeti, da je malo tak¹nih zbiralnikov prahu. Prva vrsta gospodarskih zbirateljev prahu je naselitvena komora. Gre torej za gravitacijske zbiralnike prahu. Delci prahu, ki prodirajo v notranjost takega zbiralnika prahu, pod vplivom gravitacijske sile, padejo na posamezno dno zbiralnika prahu, preèi¹èeni plin, ki ga je la¾je sprostiti, je zgornji del takega zbiralca prahu. Pomembna prednost tovrstnih zbiralnikov prahu je mo¾nost prahu iz vroèega prahu.

Druga vrsta industrijskih zbiralnikov prahu so inercijski kolektorji. Za njih je znaèilno dejstvo, da so tak¹ne organizacije v slu¾bi in dose¾ejo tudi veliko poenostavljeno gradnjo. Vendar je treba razmisliti o tem, da njihova uèinkovitost ni bogata. Zato ne delajo v hitrej¹ih proizvodnih trgovinah.Zbiralci filtrov so razlièni. Filtrirajte zbiralnike prahu v tem naèinu delovanja, da se onesna¾eni plin proizvaja z ustreznimi materiali. V sodobnem onesna¾enju ostanejo na tkaninah in preèi¹èeni plin gre naprej. Za tak¹ne zbiralnike prahu je znaèilna velika hitrost. Zato se zberejo v veèje proizvodne obrate.Treba je omeniti, da je industrijsko izloèanje prahu praktièno v vseh delovnih prostorih, kjer se spro¹èajo vsa onesna¾evala zraka. Vedno je vredno spomniti, da so tak¹ni gospodarski zbiralniki prahu veliko, zato bi morali va¹ zbiralec prahu prilagoditi slogu dela, ki je bil zgrajen v tovarni. Tako bi morali prebrati o podobnih parametrih tak¹nih zbiralnikov prahu, tako da se lahko konèno odloèite, koliko se odloèite, na koga se morate odloèiti. Vrste zbiralnikov prahu veèinoma delimo z uèinkovitostjo èi¹èenja. Zato bodo ti zbiralci prahu, ki so s stabilnostjo nekoliko pomembnej¹i, veliko bolj dobri. Pomembna je tudi dru¾ba industrijskih zbiralcev prahu. To je vredno uporabljati izku¹ene dru¾be, ki imajo dobra mnenja. Pri tej metodi garancija ne bo propadla na industrijskem zbiralniku prahu, ki smo ga kupili.