Kolposkopija poznan

Elektrarne in skladi¹èa so lahko v nevarnosti eksplozije. Tak¹na gro¾nja se pojavi, èe so tekoèine ali trdne snovi, ki ustvarjajo eksplozivne pline, v sredini ali ki imajo eksplozivni potencial, èe se me¹ajo nepravilno.

Eksplozivna atmosfera se ponavadi pojavi, ko je prostor prevroèe ali èe obstaja tako imenovani elektrièni oblok. Vèasih se pojavi nevarnost eksplozije, kadar iskra prizadene mesto.

Posebne tovarne in industrijski obrati so obièajno dobro za¹èiteni pred eksplozijami, vèasih pa primanjkuje razmi¹ljanja v okoljih, kot so na primer bencinske èrpalke, kjer nevarnost eksplozij pogosto povzroèajo ljudje, ki so tam - neobuèeni, nenamerni, ki pu¹èajo cigarete v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.Posebno za¹èito pred eksplozijami je treba raz¹iriti ne samo na bencinske servise, ampak tudi na letali¹èa, v èistilne naprave in na mestih, kjer so mlinèki za ¾ita fiksni. Eksplozivna nevarnost je tudi v ladjedelnicah, ki jih vsi ne vemo.

Visoki prostori so vkljuèeni v zakon, ki doloèa raz¹iritev posebne eksplozijske za¹èite. Za zakonito delovanje morajo lastniki takih stanovanj dokazati tudi sprièevala, kot so certifikati ES in ¹e mnogi drugi.

Veèino predpisov v zvezi z za¹èito pred eksplozijami objavlja Evropska unija, kar pomeni, da se veljavni predpisi v poljskem pravu ¾e od nekdaj uveljavljajo, ko se dr¾imo Skupine.Vsak lastnik obrata, ki je izpostavljen tveganju eksplozije, mora natanèno prikazati specifiènost kraja v poroèilu in prikazati mo¾ne scenarije razmer, v katerih lahko pride do eksplozije.