Metalografski mikroskop pzo

Trenutno je metalurgija stvar, ki ne le zajema procese oblikovanja plastike in lepljenja, temveè se prebudi tudi pri prouèevanju struktur v makro razredih. Ta naèrt obièajno predvideva poskuse na metalografskih mikroskopih.

NonacneNonacne učinkovito sredstvo proti aknam

Mikroskopija je polje, ki se je pojavilo pred veè sto leti. In ¹ele pred kratkim so se na podroèju metalurgije zaèeli uporabljati mikroskopi. Danes so potrebne v knjigi z in¾enirskimi materiali. Na tem podroèju so najbolj znaèilni metalografski mikroskopi, ki se med drugim vrtijo med iskanjem kovinskih napak ali tistimi, ki jih povzroèajo njihovi preboji. Tako je tehnologija slikanja, ki poteka na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo opazovanje strukture pri atomski stopnji in svetlobnih mikroskopih, ki jih odlikuje manj¹a poveèava. Opazovanja, opravljena z uporabo teh naprav, so ¹e posebej pomembna, saj lahko zaradi tega najdemo nov tip mikrorazlomkov v materialu ali njihov zaèetek. Prav tako je mo¾no izraèunati fazni dele¾ in natanèno doloèanje posameznih faz. Zaradi tega lahko doloèimo tudi ¹tevilo in naèin vkljuèevanja, kot tudi mnoge druge pomembne dejavnike, iz problema vizije metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja novonastalega materiala gredo v posebno opazovanje materialne strukture, tako da lahko v prihodnosti prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega hitro najdemo napake v materialu. Vendar pa je vredno, da je podpora tega standarda opreme zapletena. Iz tega raziskovalnega dejavnika naj bi na njem opravljali le usposobljene osebe.