Najem industrijskih sesalnikov var ava

Na mestih z visoko pra¹nostjo, sem imel, pra¹kaste barve, lesene filings, obstaja velika verjetnost eksplozije. Zato so v vseh industrijskih podjetjih potrebne naprave, ki izpolnjujejo pravilo atex (atex namestitev, ki vsebujejo nalogo odstranjevanja neèistoè iz prostorov zaposlenih in ozraèja. & Nbsp;Tak¹ne instalacije bi morale biti najbolj varne naprave, tj. Lokalne izhode je treba uporabljati v obliki samonosnih rok, poganjkov in nape, ki se nahajajo na ogro¾enih obmoèjih.Ne pozabite oèistiti, uporabite industrijske sesalce, ki odstranijo zbrani prah iz tal, sistematièno oèistite namestitev, prav tako ne povzroèajo kopièenja ne¹tetih onesna¾evalcev v notranjosti.Sistem za ekstrakcijo prahu mora biti ozemljen, v njega ne postavljajte nobenih elektrostatiènih nabojev, ki bi lahko ustvarili iskro in nato eksplozijo. Kanalske kanale je treba povzroèiti z doloèeno debelino stene 2 ali 3 mm, ne smejo povzroèiti erozije.Eksplozijsko varni ventilatorji in filtri, ki se uporabljajo v tak¹nih instalacijah, upo¹tevajo nalogo uèinkovite za¹èite pred & nbsp; mesti pred eksplozijo.Ustrezen ton je opremljanje pri gradnji odstranjevanja prahu, isker in sistema za ga¹enje po¾ara, zdaj na zaèetku pa tako prepreèuje prihodnjo eksplozijo. Vse to mora biti natanèno in skladno z informacijskim informacijskim sistemom. Obstajajo tudi zapornice, ki so odporne proti po¾arnim prehodom skozi instalacijo, pomembne lopute in samoèistilne metode za visoko intenzivnost gradbenih glob.Tak¹ni prostori so kljub ¹tevilnim za¹èitnim ukrepom ¹e vedno zelo ogro¾eni prostori, èeprav izpolnjujejo vse sporazume, ki so skupni tudi z doloèenimi direktivami, naj bo èim manj ljudi in samo tisti, ki delajo na teh mestih.Skladnost z vsemi normami in pravili je najpomembnej¹a stvar in odstranitev vzrokov morebitnega izbruha je prednostna naloga.Vsa oprema in naprave, ki jih zajema direktiva atex, imajo lastne oznake in certifikate, ki vstopajo v delovno sobo naprave.Stroji, naprave in naprave, ki jih pokriva prej omenjena direktiva, raèunamo na dve skupini:gredo v rudarstvo,na drugih mestih.To izjemno pomembno naèelo varuje vsa podjetja.