Nepravoeasna predlo itev blagajne

Zdaj, na samem zaèetku, bi se morali jasno zavedati, da neupo¹tevanje in nenavadno neizpolnjevanje roka za obvezen pregled na¹e blagajne nujno povzroèi neprijetno nujnost tako imenovane oprostitve iz urada (gotovinskega nakupa. Omeniti je treba, da so te vrste sankcij izpostavljene tistim davkoplaèevalcem, ki v treh letih po datumu odprtja registracije niso ustvarili - in sicer v zavezujoèem èasu -, da so blagajno obvestili o obveznem tehniènem pregledu. Mimogrede reèemo tudi, da tak¹en pregled opravi ustrezna slu¾ba.

VarikosetteVarikosette - Pot do brezhibnih lepih in zdravih nog!

V vsakem dvomu je treba obvezni pregled blagajne prevesti vsaj vsaki dve leti. Prav tako se morate spomniti, kaj toèno pomenijo ti dve leti v va¹em podjetju. Pri natanènem izraèunu, ki ga morate vzeti za èas zaèetka, je to dan, ko je bila izvedena fiskalna izvedba ali trenutni datum tehniènega pregleda.

Zato lahko davkoplaèevalci pri nakupu gotovine upo¹tevajo - v sistemu nujnosti pregleda - tudi dvoletno obdobje od trenutka fiskalizacije naprave. Seveda pa to fiskalizacijo opravi tehnik, specializiran za sodobno toèko. Proces fiskalizacije je zaradi spremembe sam po sebi nekak¹en zaèetek dela fiskalnega modula blagajne.

Zato je treba pred nakupom blagajne vedeti, ali je v poljskem centru izbran poobla¹èen servisni center, ki ga lahko povzroèi vnos iskalnika v ustrezno geslo, npr. »Storitev blagajne«.

Obvezna revizija blagajne se zmanj¹uje na podroèju dela na veè stvari. Serviser najprej opravi revizijo glede stanja peèata dane blagajne. I¹èejo njihovo sinhronizacijo z zapisi, ki so zapisani v servisni knjigi. Strokovnjak tudi nadzoruje splo¹no stanje stanovanja blagajne. Ocenjuje matièno plo¹èo, finanèni pomnilnik in fiskalni modul. Hkrati testira tudi pravilnost zaslona za kupca. Poleg tega preveri program blagajne in razlièico projekta v besedilu skladnosti z vnosi - spet - v blagajni. Nazadnje, tehnik vnese uradni rezultat pregleda - z mo¾nimi priporoèili in opa¾anji - za delo v slu¾bi.Pristojbina za pregled je od sto do dvesto zlotov - za eno blagajno.

Èe bi to operacijo imenovali tehnièni pregled, bi to lahko bilo zelo zavajajoèe. Zakaj? To je zato, ker se v vrstnem redu nadzora postavljajo pod vpra¹aj samo tiste lastnosti naprave, ki so neposredno odgovorne za niè drugega, kot je bele¾enje prometa. Nato je izbran pregled.

Obvezna revizija finanène institucije je torej tista, ki jo skrbno skrbno pokriva in ji je treba posvetiti posebno pozornost.