Nevarno obmoeje na plo eadi

Do eksplozije lahko zgodi eksplozivna vsebnost, tj. Vsebuje pline, hlape ali prah. In to velja za resnico v kemiènih uradih, rezervoarjih, rafineriji, elektrarnah, barvah, kemiènih obratih, cementarnah in ¹tevilnih drugih, kjer so izbrani pra¹ni ali pra¹kasti izdelki.

Ker se v nekaterih dr¾avah Evropske unije ¾e veè let varnostni predpisi med seboj moèno razlikujejo, prav tako so predstavljali ogromno steno pri menjavi blaga, odloèili so se, da jih uskladijo, nalagajo na napravah, ki zaslu¾ijo v ogro¾enih obmoèjih, tako imenovane Oznake ATEX.

Kak¹ne so oznake ATEX?Pod tem imenom se zaprejo podrobne zahteve, doloèene v pravnih doloèbah Evropske unije, ki jih mora izpolnjevati kateri koli proizvod, namenjen za uporabo na obmoèjih, kjer obstaja tveganje eksplozije. Zahteve, ki jih ne zajemajo te osnove, se lahko organizirajo znotraj posameznih dr¾av èlanic EU, vendar ne morejo biti drugaène od pravil EU in ne morejo poslab¹ati zahtev.Vsaka naprava, namenjena dejavnostim na potencialno eksplozivnih obmoèjih, mora biti zmo¾na oznaèiti v skladu z modelom, ki ga uvaja direktiva. Te oznake imajo ¹tevilne simbole, ki opredeljujejo razliène obvezne parametre za ta orodja. In tako:Proizvajalec z navedbo oznake CE na proizvodu izjavlja, da ta uèinek izpolnjuje osnovne zahteve direktive.Prostori, v katerih se pojavi nevarnost eksplozije, so bili razdeljeni na povr¹ino nevarnosti. Oznaèitev nevarnega obmoèja obve¹èa o nevarnosti in njenem obsegu:- plinsko in tekoèe obmoèje ter njihove hlape so oznaèene s èrko G- obmoèje vnetljivega prahu - èrka D.Potem so bile naprave, ki dokazujejo eksplozijo, spro¹èene v dve skupini:- dru¾ina Nasprotno, to so jedi, namenjene zalo¾ni¹tvu v rudnikih,- skupina II je posoda, dodeljena polo¾aju na prostoru v mestih, ki jim grozi eksplozija plinov, tekoèin ali prahu.Naslednja razvrstitev doloèa stopnjo tesnosti ohi¹ja naprave in moè udarca.Rezultat je toèna temperatura skupine, tj. Najveèja temperatura povr¹ine, na kateri lahko naprava naredi.Katere so prednosti uporabe znaka ATEX:- zagotavljanje varnosti v industrijskih podjetjih,- omejitev gospodarskih izgub, ki izhajajo iz morebitnih gro¾enj ali neuspehov,- omejitev izpadov v kosih,- zagotavljanje potrebne kakovosti naprav.