Nevarnosti eksplozije in po ara

Direktiva 94/9 / ES (ATEX je normativna podoba, ki zahteva obe napravi, ko nadzorujejo tudi sisteme. Zadevni pripomoèki so namenjeni za glavni namen odvzema na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije metana ali premoga. To naèelo je dejstvo Evropskega parlamenta in Narade z dne 23. marca 1994.

http://si.healthymode.eu/perle-bleue-visage-care-ucinkovita-krema-proti-gubam/

In v poljskem pravnem sistemu je bila vpisana na podlagi Uredbe ministra za gospodarstvo 22.12.2005r. UL ©t. 263, toèka 2203 Glavni namen pravil je predvsem pribli¾ati zakonodaje vsake dr¾ave èlanice omejene z orodji in sistemi za varstvo podatkov za uporabo v potencialno eksplozivnih razdalje samo metana ali prahu premoga. Direktiva ima pa velja tudi za naprave in na njej tudi za¹èitne sisteme za uporabo v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Hkrati je treba poudariti, da z informacijami razpravljali velja za varnostne naprave, nadzor in regulatorjev. Te jedi so zabele¾ili za uporabo izven obmoèij razpravljali, ampak da pridejo na varno delovanje orodij in metod za za¹èitno terenu v eksplozijsko nevarnem obmoèju.Obstajajo izjeme od direktive ATEX. Te informacije med drugim niso povezane z medicinskimi pripomoèki, ki se uporabljajo v zdravstveni ustanovi. Ne uporablja se za opremo za domaèo uporabo, osebno za¹èitno opremo, ladje, transportno opremo.Ta pravni akt Evropske unije vsebuje posebne zahteve, ki so doloèene v enem od standardov. Poleg tega klasificira eksplozivne sfere, ki gledajo na Dodatek ¹t. A k informaciji 1999/92 / ES ATEX137 z dne 16.12.1999 "O minimalnih zahtevah za poveèanje zaupanja in varovanja zdravja delavcev, ki so potencialno izpostavljeni pri delu na obmoèjih z eksplozivno vsebino".Pripomoèki in za¹èitni sistemi so lahko predmet drugih direktiv, ki se nana¹ajo na druge elemente, in kar dodatno omogoèa, da se oznaka CE namesti na njih. Ta znak mora biti odprt, enostaven in trajen.Sedanjo direktivo bo nadomestila nova direktiva ATEX 2014/34 / EU. Zagovarjanje zadnjega dne 20. aprila 2016.