Noeno ei eenje 1

Magnetni filtri so relativno nova vsebina za èi¹èenje tekoèin iz delcev. Vendar pa so standardna re¹itev za olja in hladilne tekoèine. Magnetna filtracija je zelo ekonomièna, uèinkovita in ekolo¹ka.

Magnetni filtri se uporabljajo predvsem za za¹èito industrijskih instalacij centralnega ogrevanja, kot tudi za toplo vodo. Hkrati se podatki uporabljajo za za¹èito hladilnih in ogrevalnih instalacij ter vseh vrst naprav, ki so name¹èene v teh instalacijah. Magnetni filtri v glavnem ¹èitijo pred onesna¾enjem s trdnimi delci. Magnetni filtri ¾elijo imeti centralno lestvico, ki prepreèuje po¹kodbe naprave in opreme v njej. Poleg tega so na toèki poveèanja uèinkovitosti name¹èenih magnetizatorjev. In dajejo mo¾nost, da zmanj¹ajo stro¹ke obratovanja ali vzdr¾evanja opreme in zmanj¹ajo odpornost vode ali pretoka tekoèine v konstrukciji.Magnetni filter ima veliko prednosti in hkrati veliko aplikacij. S pomoèjo magnetnih filtrov se lahko sreèate na vodovodih (vodovodne napeljave, v zaprtih instalacijah, s pomoèjo naprav, ki so opremljene z uporabno vodo (npr. Pralni stroj, na gradbi¹èih s prisilno kro¾enjem.Èe izberemo pravi magnetni filter, moramo najprej osredotoèiti na procesne parametre. Gre predvsem za naravo, vrsto procesne tekoèine, velikost in velikost neèistoè ter uèinkovitost, ki jo ¾elimo kupiti in prièakovano uèinkovitost filtriranja.Pri magnetni filtraciji ni uporabljenih materialov. Delovne elemente filtra je mogoèe oèistiti, magnetni filtri pa imajo nizek upor pretoka. Nekateri magnetni filtri imajo sposobnost zajemanja delcev z moèjo pod 1 mikronov. Kontaminacija filtra je v bistvu polsuha, zato je izguba tekoèine oèitno manj¹a. Vendar pa magnetna filtracija poveèuje stro¹ke nalo¾b. Prviè, stro¹ek magnetnega filtra je neverjetno ¹ir¹i kot pri standardnih membranskih filtrih. Vsebina je torej absolutna pomanjkljivost magnetnih filtrov, ki se hitro odpravi zaradi znatnega zmanj¹anja obratovalnih stro¹kov.