Onesna enosti zraka v ebi

Na vseh podroèjih in panogah, kjer se na koncu tehnolo¹kega procesa oblikujejo prah in drugi onesna¾evalci, je treba uporabiti estetske in uèinkovite sisteme zbiranja in vodenja prahu.

Opra¹evanje proizvodnega okolja, ki nastaja pri uspe¹ni obdelavi materialov, pri bru¹enju, ¾aganju ali vrtanju, kot tudi med polivanjem nevezanih materialov, prihaja do vrednosti pridobljenega izdelka, zaupanja in zdravja ljudi tudi na donosnost in uèinkovitost proizvodnje. Majhna je bila v zraku tudi za delo elektriènih orodij in proizvodnih organizacij - manj prahu znatno podalj¹uje ¾ivljenjsko dobo naprav. Nekatere vrste prahu so lahko strupene za èlove¹ko telo, fini prah pa poveèa tudi nevarnost eksplozije, zato je uporaba uèinkovitega zbiranja prahu na delovnih mestih nujna.Naloga sistema za odsesavanje prahu je, da vzame prah in trdne delce, raztopljene v zraku, izpu¹nih plinih in industrijskih plinih, nato jih transportira, filtrira in shrani. Kljuèni element sloga so lokalni izpu¹ni plini, to je naprave, ki so izpostavljene na majhni razdalji od vira opra¹evanja. Lokalni peèati prestre¾ejo in kupijo, da bi se izognili onesna¾evanju v ozadju svoje proizvodnje, v sedanjem merilu pa odstranijo prah iz zraka in prepreèijo njegov prenos v mesto. Naslednji korak je odvajanje prahu skupaj z izloèenim zrakom do èistilnih naprav ali njihovo loèevanje na mestu, kjer onesna¾enje ne bo povzroèilo ¹kodljive oblike.Sistem za ekstrakcijo prahu mora biti varen, tako da ne more ustvariti elektrostatiènih nabojev, kar bi lahko bila prilo¾nost za samov¾ig ali eksplozijo, saj bi morala biti izdelana iz trdnega in odliènega stanja izdelkov, odpornih proti koroziji in abraziji. Namestitev ¾eli biti preveè tesna, kar zagotavlja uèinkovitost, zmogljivost in zanesljivost.Sistem za zbiranje prahu je prilagojen pogojem in potrebam delovnega mesta, njegov namen, izdelava in namestitev pa so odvisni od va¹ih ¾elja in potreb.Visoko kakovostni sistem za odstranjevanje prahu bo zagotovil sve¾ zrak, udobje in varnost v ozadju dela ter pozitivno vplival na rast podjetja.