Optieni sistem oeesa je pomemben

Laboratorijski mikroskopi (imenovani tudi optièni mikroskopi so mikroskopske posode, ki za ustvarjanje poveèane slike opazovanega objekta uporabljajo svetlobo, ki jo uporablja optièni organizem. Mikroskopi veèinoma temeljijo na izbiri optiènih leè, od nekaj do celo ducat.

Kje se uporabljajo mikroskopi?Sodobni laboratorijski mikroskopi se uporabljajo v znanosti znanosti za iskanje veliko manj¹ih predmetov. Profesionalni mikroskopi se priporoèajo v biolo¹kih, biokemiènih, citolo¹kih, hematolo¹kih, urolo¹kih, dermatolo¹kih in kliniènih laboratorijih v razliènih zdravstvenih ustanovah. V biologiji se uporabljajo laboratorijski mikroskopi, med drugim pri iskanju mikroorganizmov in preverjanju morfologije celic in tkiv. Znanstvene discipline, ki so odgovorne za te ¹tudije, so mikrobiologija, histologija in citologija. Èeprav so na podroèju kemije in fizike podani mikroskopi, na primer v kristalografiji ali metalografiji. Geologi jih uporabljajo za analizo konstrukcije kamnin.

Poveèava slikeTradicionalni laboratorijski mikroskopi, ki uporabljajo naravno ali umetno svetlobo v optièni povezavi (vèasih imenovani svetlobni mikroskopi, se v izobra¾evanju uporabljajo kot pomo¾no izobra¾evalno orodje med poukom stroge misli. Preizku¹eni predmet se opazuje neposredno z okularjem ali zaslonom monitorja zaradi uporabe adapterja za projekcijo. Najveèja fizikalna meja poveèave filma v optiènih mikroskopih je znana po kotni loèljivosti leèe, ki je povezana z valovno dol¾ino svetlobe, sprememba za jasnost slike pa ustreza natanènosti leèe. Prvi laboratorijski mikroskopi so omogoèili desetkratno poveèavo, le v najnovej¹ih optiènih mikroskopih lahko dobite poveèavo veè kot tisoèkrat.