Porodni ki in star evski dopust

Lokacija programske opreme je del prilagoditve sortimenta za trg s prevajanjem novih oglasov in dokumentacije naèrta za doloèen jezik ter spretno prilagajanje konvencijam, ki delujejo v doloèenem jeziku. Ukvarja se predvsem s sistemom razvr¹èanja èrk v abecedi in izrazom L10n.Osebe, ki izvajajo znano ime preveè tuje, bi morale na po¹ten naèin spoznati koncept lokalizacije programske opreme in zagotovo bodo uspe¹ne. Najpomembnej¹i vidiki na¹ega dela so odvisni od dobre lokacije programske opreme, zato jo moramo zaupati preizku¹enemu podjetju, ki namerava raziskati na tem podroèju. Trenutno z njimi praktièno ni te¾av, saj se z vsem letom vse bolj pojavljajo na trgu, vloge, ki delujejo v njih, pa so strokovnjaki najvi¹je kakovosti. Mnoga podjetja sodelujejo na tej ravni z resniènimi strokovnjaki.Gladke in cenilne dru¾be, ki ponujajo tak¹ne storitve, bi nam morale ponuditi lokacijo veèjeziène programske opreme, lokacijo spletnih strani, multimedijske lokacije in lokacije raèunalni¹kih iger, nekatere od teh podjetij pa prebudijo tudi lokacijski in¾eniring, ki zagotavlja popolno lokacijo. Tak¹na podjetja zaposlujejo kvalificirane jezikoslovce z veliko strokovnimi izku¹njami, zelo primerno in¾enirjo lokacije, strokovnjaki za DTP, vodje projektov in preizku¹evalce. DTP strokovnjaki u¾ivajo zelo pomembno pripravo na¹ih materialov za knjigo, tudi za tiskanje, tako da lahko prilagodijo datoteko v smislu grafike originalu ali ustvarijo popolnoma novo postavitev. To izvajajo strokovnjaki, ki so bili usposobljeni za velikost sestave èlankov v tujih jezikih.