Prah pm2 5

V pisarni, kjer obstajajo prah, tekoèine, plini ali vnetljivi hlapi in ni doloèenih obmoèij, ki bi lahko bila v nevarnosti eksplozije, je treba nemudoma pripraviti celovit dokument, imenovan ocena nevarnosti eksplozije.Ne smemo pozabiti, da je dol¾nost delodajalca, da vzpostavi obmoèja z nevarnostjo eksplozije.

Poleg tega v primeru odstavka 37 § 1. 1. Uredba ministra za nacionalne zadeve in svete z dne 7. junija 2010 v bistvu varuje po¾ar stavb, drugih gradbenih objektov in obmoèij (Dz.U.10.109.719, tudi v stavbah, ko je tudi na v neposredni bli¾ini obmoèij, kjer se proizvajajo, shranjujejo, shranjujejo ali shranjujejo vnetljive snovi, kjer se lahko i¹èejo zmesi, ki lahko povzroèijo eksplozijo, se opravi ocena tveganja eksplozije.Pri trenutni oceni je nujno treba navesti prostore, ki jim grozi eksplozija. V prostorih in na zunanjih prostorih je treba doloèiti ustrezna obmoèja eksplozije. Pripraviti je treba grafièno dokumentacijo s klasifikacijo in dejavniki, ki lahko povzroèijo eksplozijo.

Ocena nevarnosti eksplozije je treba naèrtovati v skladu z veljavnimi evropskimi standardi, med njimi je treba omeniti med drugim:• PN-EN 1127-1: 2011 »Eksplozivne atmosfere. Prepreèevanje eksplozije in za¹èita pred eksplozijami.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplozivne atmosfere - Klasifikacija prostora - Plinsko eksplozivno okolje.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplozivne atmosfere.Klasifikacija prostora. Atmosfere, ki vsebujejo vnetljiv prah,• Tehnièni standard ST-IIG-0401: 2010 "Plinska omre¾ja. Mnenje o eksplozivnih atmosferah in oddajanje.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplozivne atmosfere - Projektiranje, izbira in monta¾a elektriènih instalacij"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplozivne atmosfere - Lastnosti materialov glede razvr¹èanja alkoholov in hlapov - Metode vpra¹anj in tabelariène mo¾nosti"• PN-EN 50272-3: 2007 "Zahteve za varnost in upravljanje sekundarnih baterij..