Pravni prevodi kierzkowska chomikuj

Mini-market Insoft je trenutni gotovinski projekt, pripravljen za trgovine, ki se upravljajo iz centralnega urada omre¾ja. Vse kadrovske aktivnosti v skladi¹èih so usmerjene v storitve za stranke in prodajo, druge aktivnosti pa so avtomatizirane in zmanj¹ane. Trgovina s programsko opremo PC-Market Insoft v Bazu in Mini-Market Insoft v poslu so re¹itve, razvite z mnenjem o servisiranju mre¾e lastnih trgovin ali igranju v obliki fran¹ize. V tem programu programska oprema PC-Market izpolnjuje vlogo kljuène toèke za re¹itev Mini-Market.

Zahvaljujoè tej obliki, upamo, da bomo samodejno èrpali iz vseh elementov in funkcionalnosti programske opreme PC-Market. Centralna pisarna mre¾e lahko nadzoruje delo vsake trgovine, opravlja analize in posledièno sprejema odloèitve o ponovnem natovarjanju trgovine z blagom, upravljanjem sortimenta in cenami.

Kaj pomeni sistem mini-market Insoft?Mini-Market Insoft sistemska plo¹èa, verjetno se uporablja na dotikalnih napravah. Uèinke je mogoèe predstaviti, kot tudi njihove parametre, in jih lahko ¾rtvujemo za odstranitev.

Zahvaljujoè vnosu po¹iljk v bazo podatkov in nadzoru pravilnosti dostave v poslu s kolektorji, prihranite veliko èasa.

Podpora za sisteme zvestobe, ki jih podpirajo popusti in cilji. Pravila so doloèena centralno in branje kartice samodejno odobri pravila o rabatu za pogodbe.

Sistem vam omogoèa ogled stanja izdelkov v realnem èasu, zato je pomembno, da se takoj odloèite za dodatno dobavo ali prenos blaga med trgovinami.

Insoftov program Mini-Market podpira veèjeziène razlièice, ki jih bo kupil za uvedbo enotnega sistema za celotno trgovsko verigo brez razloga v svet, v katerem so.

Mini-Market Insoft poroèa ves èas, vkljuèno z katere prodajalne so bile prodane, koliko denarja je predstavljeno v zneskih v kateri koli trgovini, kak¹no razliko so kupili za prodano blago.