Pregledi blagajne 116f blagajne

Nakup vseh soglasij za blagajno je v poljskem - tudi ne samo na¹a - pravna & nbsp; dol¾nost. Vsako, tudi najmanj¹o transakcijo, je treba kupiti v fiskalni blagajni, ker se mora od nje izplaèati DDV.

Silonal - TunereformSilonal - Tunereform. Tablete za izboljšanje sluha

Pri nakupu blagajne za posamezno skladi¹èe je ta nakup predmet posebne storitve, ki vkljuèuje obveznost, da se osredotoèimo na zadeve na¹e blagajne. Finanène pisarne v Krakovu so sede¾, kjer lahko dobite katero koli davèno napravo, ki je najbolj prilagojena doloèenemu podroèju. & nbsp; To so zaposleni v & nbsp; trgovini & nbsp; in & nbsp; spletni strani, ki so poobla¹èeni za spreminjanje zneska DDV, ki je programiran na blagajni, ko so na voljo ustrezni predpisi, po katerih se bo znesek davka spremenil. Spremembe v dr¾avi blagajne lahko izvede samo poobla¹èena slu¾ba.

Blagajna je le navadna oprema, ki se lahko po¹koduje, in vsak, ki opravlja komercialno ali storitveno dejavnost in ima blagajno, mora poznati pravila za ravnanje s slabim denarjem. Po¹kodovano blagajno je seveda treba popraviti, ne glede na to, kak¹no je stanje ¹kode, in kako je ¹koda nastala zaradi nadaljnjega obstoja trgovine. Na primer, da ¾ivite na tak naèin, da je tiskalnik slab, tako da je na raèunu lahko podan le del besedila. Vendar pa je lahko nepopolna prijava izgovor, da davèni urad izda pooblastilo za podjetje, ki ga je izdalo!

Èe torej vidimo samo ¹kodo na blagajni, je ne smemo popraviti za drugo roko. Pomanjkljivo blagajno je treba zaèasno izkljuèiti iz funkcije trgovine in imeti iz dodatnega aktivnega blagajnika, medtem ko ga ni - zapreti trgovino, dokler se naprava ne popravi. Ker neuspeh blagajne lahko ustavi delo celotne trgovine, storitve blagajne delujejo zelo uèinkovito in posku¹ajo odpraviti napake redno ali èim prej. Po odkritju morebitnih napak pri obdelavi blagajne ne smemo popraviti na poljski strani - poklièite servisno slu¾bo in se obrnite na serviserja ali gotovino vzemite na kraj storitve, seveda po tem, ko ste jo izkljuèili in varnost. Tak¹ne postopke bi morali izvesti èim prej, da bi se napaka hitro popravila in da lahko ponovno uporabim blagajno.