Prodaja pohi tva rafa

Predpisi, ki opozarjajo vsako napravo, ki je vr¾ena v tla, na obmoèjih, ki so potencialno eksplozivna, tako elektrièna kot mehanska, in v zadnjih za¹èitnih skupinah. Obstajata dve skupini naprav, ena za rudarstvo in dodatna za povr¹insko industrijo.

Proizvajalci, ki prejmejo zasnovo in zaprejo oznako CE in Ex, so v èasu, ko svojo opremo prodajajo v vsakem stanovanju v EU, brez dodatnih dodatnih zahtev, ki so usmerjene v nevarnosti. Direktiva ima ¹irok spekter naprav, ki so lahko v tem orodju uporabljene na posebnih vrtalnih plo¹èadih, petrokemiènih dejavnostih, rudnikih, mlinih pa tudi na novih mestih, kjer lahko pride do gro¾nje.

V precej¹nji meri se uporabljajo trije pogoji direktive:a oprema ¾eli imeti lasten vir v¾iga uèinkovitosti, \ tb so namenjeni nastajanju ti eksploziva me¹anica zraka,c je v ustreznih atmosferskih pogojih.

©tudije primerov Atex vkljuèujejo in elemente, potrebne za zanesljivo uporabo varnostnih naprav, ki neposredno prispevajo k varni uporabi naprav znotraj. Ti stroji lahko ¾ivijo zunaj okolja, ki jim grozi eksplozija.

Uèinki in preizku¹ene re¹itve delujejo na zmanj¹anju emisije ¹kodljivih prahov v skupino. Ustvarjamo varne in dodatno dobre delovne pogoje ter izbolj¹ujemo proizvodne procese. Zdravje in varnost v funkcijskem polo¾aju je za nas najpomembnej¹e pri zagonu centralnih sistemov. Funkcionalnost in optimizacija sta temeljnega pomena za celoten sistem. Pisanje dela z poljskimi napravami pomeni zmanj¹anje potencialne nevarnosti eksplozije v okviru direktive ATEX.

Druge prednosti so:moènej¹e razmere v delovnem okolju,zbiranje odpadkov na doloèeni toèki, \ tvarno ekstrakcijo strupenih snovi, \ tuèinkovito odpravljanje pomanjkanja, \ tponudba dela ¹tevilnih operaterjev hkrati,knjigo z mokro in suho uporabo.

Zaradi izvedenih tehnolo¹kih procesov bodo potrebne strupene zmesi plinov, meglic in hlapov. Pri me¹anju s kisikom mora imeti eksplozivne spojine. In misel na to temo je kljuènega pomena.