Sezonska gastronomija in davena blagajna

Direktiva ATEX, imenovana tudi direktiva o novem polo¾aju, je gradivo, katerega glavni cilj je pribli¾evanje pravnih doloèb dr¾av èlanic Evropske unije na podroèju za¹èitnih sistemov in naprav, ki se obdelujejo v obmoèjih eksplozije metana in prahu.

To naèelo opredeljuje predvsem osnovne varnostne zahteve, ¹iroko paleto izdelkov in ¹e vedno naèine za dokazovanje skladnosti z osnovnimi varnostnimi zahtevami.Kljuèno vlogo imajo naèeloma evropski standardi, ki podrobno opisujejo tehniène metode dokazovanja sodelovanja z varnostnimi zahtevami. Skupaj s pravilom, da je material uporaben z delom, se strinja z osnovnimi varnostnimi zahtevami.Skupne zahteve za opremo in za¹èitne sisteme na nevarnih obmoèjih so v Dodatku II Direktive. Govor je o splo¹nih zahtevah, izbiri materialov, naèrtovanju in gradnji, potencialnih virih v¾iga, nevarnostih zunanjih vplivov, zahtevah za varnostne naprave in integraciji zahtev, ki zagotavljajo varnost sistema.V skladu s patentnimi zahtevki mora proizvajalec prepreèiti nastanek eksplozivne atmosfere s posodami in za¹èitnimi stili, da se prepreèi v¾ig eksplozivne atmosfere, zatre ali omeji eksplozijo.Jedi in za¹èitni ukrepi morajo biti resnièno izdelani tako, da prepreèujejo mo¾nost eksplozije. Sestavljeni morajo biti iz tehniènega znanja z znanostjo. Tudi deli in sestavni deli naprav morajo biti stabilni in v skladu s podatki proizvajalca.Vsaka naprava, obrambni sistem in aparati morajo biti oznaèeni s CE.Materiali, ki se uporabljajo za namestitev naprav ali za¹èitnih sistemov, ne smejo biti vnetljivi. Med njimi in ozraèjem ne sme biti nobenih reakcij, ki bi lahko povzroèile potencialno eksplozijo.Naprave in za¹èitne metode ne morejo povzroèiti po¹kodb ali novih po¹kodb. Zagotoviti morajo, da zaradi njihovega izvajanja ne bodo ustvarjeni za visoke temperature in sevanje. Ne morejo uporabljati elektriènih nevarnosti, medtem ko ne morejo ustvariti nevarnih situacij.