Sistem prodaje za gastronomijo

Integrirani maloprodajni sistem je bil vzpostavljen s prito¾bami na organizacije, ki upravljajo velike prodajne mre¾e. Zdravo in uèinkovito upravljanje prodajnih mre¾ je resen izziv. Lastnost iz tak¹ne metode omogoèa vodstvenim delavcem, da vnesejo posamezne analize in znanje o upravljanju.

Za redne zaposlene ima program pozitivno orodje, ki omogoèa uèinkovito delovanje na vseh polo¾ajih. Skozi prodajni sistem upamo, da bomo v podjetju implementirali najsodobnej¹e out-of-the-way re¹itve. Iz sistema smo sposobni izbolj¹ati vodenje organizacije v razliènih naroèilih, od prodaje na drobno, distribucije, logistike in raèunovodstva, medtem ko ostanemo pri upravljanju. Program z vrsto ogromnih mo¾nosti prosi v nekak¹ni prodajni mre¾i, od ducata do nekaj sto trgovin. Prav tako dobro deluje v kratkih prodajnih arhitekturah. Neomejeno podroèje delovanja maloprodajnega sistema omogoèa servisiranje vseh podroèij delovanja prodajne mre¾e.

Sestavljen je iz naslednjih elementov:

maloprodajni sistem za dolge in veè panog,Upravljalni modul, katerega ukaz je upravljanje,Program centralnega skladi¹èa in distribucije, pravi, in za èim dalj¹o uporabo pogojev za gospodarsko kampanjo.

Program je specializiran, integriran finanèni in raèunovodski sistem ter osebni in plaèni sistem, ki naj bi omogoèal celovito servisiranje vseh procesov vodenja trgovske verige.

Maloprodajni sistem ima tudi veliko udobja za potro¹nike. Omogoèa veliko funkcij, ki vam bodo pomagale pri nakupu. Omenimo lahko ¹tevilne prednosti multimedijske samopostre¾ne postaje za kupce, ki s skeniranjem èrtnih kod omogoèajo hitro plaèilo izdelkov.