Slu ba za prevajanje eoln

Tolmaè je znan kot filolog, ki lahko zaradi znanja nekaj jezikov prevede ustne izjave ali besedilo iz izvornega jezika v ciljni jezik. Proces prevajanja zahteva ne le sposobnost uèenja in predvajanja besedila, temveè tudi komunikacijsko sposobnost artikuliranja njenih temeljev v prihodnjem jeziku. Zato je poleg jezikovne kompetence pri prevajanju dobro usmerjenega dela na domu pomembno tudi ¹iroko znanje in sposobnost hitrega pridobivanja znanja in priprave. Poleg visokih vsebinskih kompetenc mora prevajalec navdihovati tudi zaupanje na obeh straneh komunikacije.

Tolmaèi olaj¹ajo komunikacijoTolmaè se enostavno prena¹a s prevajanjem priporoèenega ali znakovnega jezika, kar omogoèa pogovor med sogovorniki, ki ne morejo pogovarjati v istem jeziku. Med storitvami prevajanja v Var¹avi, ki se nana¹ajo na tolmaèenje, je posebej priljubljen simultani in konsekutivni tolmaèenje. Soèasno, to je trenutni prevod brez predhodno pripravljenega besedila, ki je sestavljen skupaj z mnenjem govornika. Velika sreèanja in konference so najpogostej¹a situacija, ko se uporablja simultano tolmaèenje. Tolmaè ostane v zvoèno izolirani kabini, kjer poslu¹a govornik preko slu¹alk in hkrati opravlja prevod, ki ga udele¾enci poslu¹ajo skozi slu¹alke.

Konsekutivno tolmaèenje je vse manj priljubljenoKonsekutivni tolmaè ima manj olaj¹ano nalogo, ker govori govor s pomoèjo posebnega sistema komentarjev in ¹ele nato se pojavi v ciljnem jeziku besede govorca. Vèasih je bila nekak¹en ustni prevod. Zdaj se torej obrazec nadome¹èa s simultanim tolmaèenjem, ki zaradi razvoja tehnologij postaja vse bolj priljubljeno. Konsekutivno tolmaèenje vkljuèuje tudi zapomnitev praktiènega, saj zaradi sprostitve v zaporedju, ki je potreben za zapisovanje, traja dlje èasa za predvajanje pomembnega besedila v ciljnem slogu. Medosebne ve¹èine, ki so potrebne za poklic tolmaèa, so lep spomin, odlièna sposobnost koncentracije in sposobnost dela pod pritiskom.