Storitve zakopane gostinske opreme

Storitev blagajne je obvezna ne le pri okvarah opreme, ampak tudi med obveznim pregledom blagajne, dodatno pa tudi pri ustvarjanju in vstopu v poslovanje. V skladu s predpostavko je ena oseba, ki v primeru neuspeha blagajne lahko poskrbi za njeno spremembo, èlovek storitvenega podjetja, ki sam preveri ustrezna pooblastila. Zelo pogosto pridobitev pravic poteka na naslednji naèin:

dovoljenja:- storitveno podjetje nadaljuje s prodajalcem blagajne s ponudbo za vzpostavitev pomoèi in uvedbo koncesijske pogodbe,- po pridobitvi soglasja napoti dva zaposlena na certifikacijsko usposabljanje, ki se konèa z izpitom. Med usposabljanjem serviser pridobi pravice za polne ljudi fiskalnih naprav, ki so doloèene v zmo¾nostih proizvajalca.- po odliènem zakljuèku testiranja servisni tehnik dobi individualno in pogosto fotografsko osebno izkaznico in peèat za uporabo peèatov na fiskalnem modulu. Proizvajalec pa serviserja seznani s seznamom oseb, ki so poobla¹èene za pisanje garancijskih in negarantnih popravil ter potrebnih tehniènih pregledov, in tudi svoje znane podatke po¹lje v davèni urad.

Trivia:Pravice so narejene za eno leto in obravnava ustrezno vrsto blagajne - konec stro¹kov ne daje servisnemu tehniku pravice do spremembe vseh fiskalnih naprav enega proizvajalca in samo za odpravo odloèitev pri nekaterih modelih.Storitveni tehnik je odgovoren za vsakodnevno poveèanje svojih sposobnosti z zagonom v proizvodnih obratih, prav tako pa mora vsako leto pisati proizvajalcu, da prelo¾i datum veljavnosti.Zahteva, zapisana v koncesijski pogodbi, je lastnina prek storitvene enote skladi¹èa rezervnih delov, kot tudi nadzorno-merilna orodja in oprema. Storitev je prisiljena dobaviti potro¹nikom potro¹ne izdelke, ki izvirajo od proizvajalca.Poobla¹èeni serviser, ki ne upravlja blagajne v podjetju ustreznemu, ni poobla¹èen za izvajanje revije, prav tako zahteva prepust proizvajalcu. Serviser lahko obravnava samo fiskalne blagajne, èe je èlovek v enoti, ki je s proizvajalcem povezana s koncesijsko pogodbo.