Strokovni razvoj vsebine zaposlenih

Registrske blagajne so elektronske naprave, ki evidentirajo znesek toplotnega davka in davka na dodano vrednost za sreèo in storitve v maloprodaji. Podjetniki, ki so z zakonom presegli znesek prometa, ki ga je uvedlo Ministrstvo za finance, so dol¾ni registrirati maloprodajo s pomoèjo davènih blagajn novitus sento e. V zavesti je pri razvoju trgovine gotovo udele¾ena tudi blagajna, saj je prodaja registrirana polavtomatsko, registracija pa je ohranjena. pomeni notranjo blagajno.

Blagajne imajo funkcijo izdelave dnevnega poroèila, ki je osnovno. V dnevnem poroèilu dobite znesek dnevnega prihodka, ki se ne spreminja, ker je vpisan v blagajno in unièen v programiranih cenah PTU. Finanèna sredstva so razdeljena na avtonomne blagajne in raèunalnike. V uspehu avtonomnih blagajn so to naprave, opremljene z notranjo programsko opremo in z vgrajeno podatkovno bazo PLU blaga, tj. Seznam kod in imen s pravimi PTU davènimi stopnjami, cenami in èrtnimi kodami, ki jih najdemo v trgovini. Zahvaljujoè programski opremi je mogoèe obravnavati vrednost davènih stopenj in podatkovno bazo blaga s simboli. Tak¹ne blagajne po vnosu kode PTU ali skeniranju izdelka s pomoèjo naprave za skeniranje dajo v bli¾nji bazi podatkov in kupcu izdajo potrdilo o prejemu. Transakcija se obièajno zakljuèi z gumbom z vsoto ali denarjem. Program avtonomne blagajne pozneje prebere skladi¹èni program za vodenje trgovine. Ta standardna blagajna lahko deluje tako za povezavo z namiznim raèunalnikom. ®al tovrstne igralnice imajo nekaj pomembnih pomanjkljivosti - ne bodo dovolile, da bi bila baza podatkov veèja od desettisoè. Nakup blagajne v tem trenutku ni prava ideja. Naprava v osrednjem letu izvajanja finanène dejavnosti ni priporoèljiva, èe pa ¾elimo kupiti bolj pomembno, kot to doloèa zakon, potem se moramo ustrezno ustrezno opremiti z denarjem pred zaèetkom dejavnosti.