Ueinkovito naertovanje dneva

V angle¹kem jeziku naèrtovanje virov podjetja, tako da niè drugega kot ¾elijo podjetja virov. Sistem erp je enak naèin, s katerim uèinkovito naèrtujemo upravljanje celotnih dru¾benih rezerv. Prisotna je izven definicije, v kateri informacijski sistemi podpirajo upravljanje blagovnih znamk ali skupinsko sodelovanje, ki sodelujejo v doloèeni organizaciji.

Optimizacija virovPorabijo ga z zbiranjem informacij in omogoèanjem opravljanja dela na predhodno zbranih informacijah. Ta podpora lahko deluje vse ali del ravni upravljanja in pomaga optimizirati vire, ki jih morajo podjetja uporabiti, in procese, v katere vstopajo. Obstaja nekaj naèinov ERP sistemov, ki jih prenesemo v razred integriranih informacijskih sistemov. Med njimi so pijaèe modularni sistemi, ki se prekrivajo z nekaterimi edinimi aplikacijami, ki sodelujejo med seboj. Drugi je integrirana metoda zgrajena iz samo podatkovne baze in doloèene poslovne platforme, v kateri ni izmenjave informacij med moduli.

Razvoj sistemov MRPSistemi za naèrtovanje poslovnih virov so kot razvoj sistemov MRP II. Pijaèe iz njihovih osnovnih substratov je baza podatkov. Omenjeni moduli imajo obièajno naslednja podroèja: prodaja, upravljanje informacij o strankah, nabava, shranjevanje, raèunovodstvo in finance. Ti sistemi nam vedno zagotavljajo pravice dostopa za doloèene potro¹nike. Drug pomemben vidik teh shem je uporabnikom omogoèiti izvajanje procesa naèrtovanja, govoriti o podatkih o spremembah, kot so zahtevki za alternativne re¹itve ali popraviti. Re¹itve, ki jih ponuja ta metoda, na primer spreminjajo velikost dostavne stranke. Trenutno imajo sistemi ERP z razlogom, imenovanima zgornja in srednja polica, neposredno platformo za razvoj aplikacij.