Uradna profilaksa za zdravje

ATEX je pravni akt Evropske unije, ki ureja zahteve po varnosti in zdravstveni pomoèi, ki ga morajo izvajati vsi proizvodi, namenjeni poklicni poti na obmoèjih, ki jih ogro¾a eksplozija. Najnovej¹a direktiva, ki sledi delu poenotenja obstojeèih standardov ATEX 2014/34 / EU, se bo zaèela 20. aprila 2016, vsak uèinek pa bo treba oznaèiti kot:

kankusta-duo.shop kankusta duoKankusta Duo - Učinkovita rešitev za ženske in moške, ki želijo izgubiti nepotrebne kilograme

1. Oznaka CE, 2. identifikacijska ¹tevilka enote, ki je izdala potrdilo, 3. simbol za za¹èito pred eksplozijo, 4. skupina eksplozij, 5. kategorija opreme, 6. vrsta za¹èite pred eksplozijo, 7. podskupina eksplozije, 8. temperaturni razred.Vsaka naprava mora biti oblikovana tako, da med knjigo ne predstavlja nevarnosti. Izdajo certifikata s strani poobla¹èenih podjetij (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Center za potrjevanje in certificiranje Raziskave doo Gliwice sestavljajo preostali postopki: 1. Standardni preskus ES - na koncu zagotavlja, da naprava izpolnjuje bistvene zahteve direktiva, 2. zagotavljanje kakovosti proizvodnje - postopek za odobritev sistema kakovosti, ki omogoèa oznaèevanje proizvoda z oznako CE in izdajo izjave o skladnosti, 3. preverjanje izdelka - postopek izku¹enj in nadzora vsakega izdelanega izdelka v naèrtu vzpostavitve sodelovanja z naèelom, 4. zagotavljanje kakovosti proizvoda - doloèanje postopka - doloèanje postopka uporabljen sistem kakovosti, vkljuèno s konènim in¹pekcijskim pregledom in pregledom proizvoda, 5. sodelovanje s stranko - postopek za izvedbo ustreznih preskusov vsake izdelane kopije s strani proizvajalca v obliki zagotovitve njegovega soglasja z delavcem, navedenim v certifikatu o ES-pregledu tipa, in prièakovanji, opisanimi v direktivi, notranji nadzor proizvodnje - postopek za pripravo tehniène dokumentacije opreme, dokumente je treba hraniti 10 let od zadnje izdelane kopije, 7. predlo¾itev tehniène dokumentacije prigla¹eni glavi na koncu skladi¹èenja, dokumentacija mora vsebovati splo¹en opis, zasnovo, risbe, diagrame, opise, seznam standardov , rezultati preskusov in izraèunov, izjava o skladnosti, 8. preverjanje proizvodnje enote.