Usposabljanje zaposlenih na podroeju varnosti pri delu

Mesni izdelki se uporabljajo za opis razliènih mesnih izdelkov, narejenih iz drobljenega materiala, medtem ko so prekajeni mesni izdelki mesni izdelki, narejeni iz istega kosa su¹enega mesa. Pikiranje je tehnolo¹ki proces, ki upo¹teva uèinek slanice ali me¹anice za su¹enje mesa, kar je posledica doloèanja barve in ustvarjanja znaèilnega mesa in okusa. Prodaja grozdnih suhomesnih izdelkov, zahvaljujoè su¹enju, podalj¹uje trajnost na¹ih izdelkov z zaviranjem rasti slabih in razjedenih bakterij. Zahvaljujoè temu lahko kupci dlje u¾ivajo v okusu svojih najljub¹ih mesnih izdelkov, ne da bi bili zaskrbljeni, da se bodo kljub temu, da bi jih dali v hladilnik, prezgodaj pokvarili.

Pijaèe iz najbolj priljubljenih mesnih izdelkov, ki jih izdajo veletrgovci svinjine, so stara ¹unka, veèinoma svinjskega izvora. Pr¹ut se kupuje na hrbtu pra¹ièa ali divjega pra¹ièa, je delikatesni proizvod, ki se ponuja kot ohlajen ali zamrznjen material s kostjo ali brez nje. Pravilna barva mi¹ic v pr¹utu mora biti v velikosti med bledo ro¾nato do rdeèo, ma¹èoba pa je verjetno obarvana v belo, s kremnim ali ro¾nato odtenkom. Druga vrsta klobase, ki je najbolj priljubljena med poljskimi potro¹niki, je klobasa, ki je obièajna po vsem svetu. No, klasièna klobasa tako niè drugega kot nasoljena, mleta svinjina z dodatkom zaèimb in stisnjena v celulozno ohi¹je ali èrevo.

Posebne podnebne razmere v bli¾njem svetu so privedle do tega, da je bila na Poljskem klobasa doloèena s kajenjem namesto naravnega su¹enja, ko se v Sredozemlju konèa z ni¾jo vla¾nostjo. Vèasih trgovci na debelo kot klobase so opredelili klobaso-delikatesni izdelek, ki je obkro¾al ne samo svinjine, temveè tudi pomembne primesi mesa drugih klavnih ¾ivali (npr. Goveje meso, konjsko meso, jagnjetina, perutnina, kunci, nutrija ali osel. Razlog za tak¹ne dejavnosti so bili ekonomski razlogi, saj je bilo svinjsko meso draga surovina, ker je bil njen primanjkljaj dopolnjen z drugimi mesnimi metodami. V sedanjem sistemu je stereotip, da je salama izdelana iz oslovskega mesa, ujetih iz nutrije, kabanov iz konjskega mesa in klobas s perutnino, ohranila zadnji trenutek.