Varnostnih pravil med fotografiranjem

Priznani proizvajalci opreme, ki se uporabljajo v potencialno te¾kih pogojih - ¹e posebej tisti, pri katerih obstaja nevarnost eksplozij, povzroèijo, da se konèajo s certifikatom ATEX. Ta oznaka kupcu zagotavlja tak¹no opremo na trgu z gotovostjo, da so materiali tudi estetski in trajni.

Predpisi ATEXPrejemanje ponudbe ATEX certifikata je doloèeno tudi z evropsko direktivo 94/9 / EC. Aprila 2016 bo spremenjena z novimi informacijami 2014/34 / EU.Za vpra¹anja v zvezi z elektrièno in mehansko opremo veljajo vsi veljavni ATEX predpisi. Od njih so daleè tudi sistemi morskega, zemeljskega in povr¹inskega nadzora.ATEX certifikati so oznaèeni z opremo, ki se uporablja za shranjevanje, prenos in generiranje ter nadzor energije. Ti stroji in dodatki so mobilni in profesionalni. Naprave, ki jih ATEX uporablja na evropskih trgih, zagotavljajo garancijo - torej operaterji, ki sedijo na njih, ko so tudi lastniki podjetij, da so udobni in se uporabljajo za uporabo.

Skupine opremeTako veljavni kot tudi drugi - v zakonu opredeljujeta dve skupini opreme. Prva ¹tevilka je oprema, ki se uporablja v rudnikih. Drugi del je vsa druga oprema, ki hodi v potencialno neugodnih razmerah.Sistemi za odvajanje prahu v sistemu za odsesavanje prahuVsak tip naprav, ki jih priporoèajo proizvajalci lesa in barvnih izdelkov, je treba uporabiti za odstranjevanje prahu iz sistemov za odstranjevanje prahu iz sistema za odstranjevanje prahu, skupnega z direktivo atex. Velika podjetja se prekrivajo zaradi varnostnih razlogov, pa tudi zaradi presti¾a, ki ga ima certifikat. Tak¹na oprema zagotavlja, da eksplozivne me¹anice ne bodo smrtno nevarne. Strojni parki, medtem ko so atestirani, so uèinkoviti in delujejo dolgoroèno.Ti stroji bistveno zmanj¹ajo nevarnost eksplozij v objektih brez prahu, v katerih se pojavljajo reakcije in pojave, ki so nedvomno: iskre, akustièna energija ali prenapetosti. Zmanj¹ujejo tveganje zaradi elektrostatiène razelektritve in pregrevanja opreme.