Vzorec pogodbe o usposabljanju delavcev

Tehnièna dokumentacija obstaja v obsegu dokumentov, naèrtov, risb ali samih tehniènih izraèunov, ki vkljuèujejo informacije, potrebne za izdelavo doloèenega izdelka. Tehnièno dokumentacijo lahko na splo¹no razdelimo na dodatne tematske oddelke:

investicijsko dokumentacijo ali podatke, potrebne za dokonèanje doloèene nalo¾be,tehnolo¹ke dokumentacije ali podatkov, potrebnih za izvedbo monta¾e in predelave, to je celotnega tehnolo¹kega procesa,projektna dokumentacija, to je projekt gradnje objektov ali njihovih delov,znanstveno in tehnièno dokumentacijo, zato obstajajo raziskovalne priprave.

Ta metoda je dokumentirana pod dvema osebama:

matrice ali risbe, pripravljene na tehniènih natisih,arhivskih kopij, enako je tudi niz velikih, berljivih natisov.

Prevajanje tehniène dokumentacije opravijo prevajalci, ki so poleg odliènih jezikovnih znanj tudi strokovnjaki na doloèenem tehniènem podroèju, ki ne zagotavlja le zanesljivega prevajanja iz jezika v dobro, ampak tudi zagotavlja pravo terminologijo, ki varuje prejemnika storitve pred morebitnimi napakami v smislu potem boste verjetno pripeljali do velikih iz dejstva, da vidite prave in tehniène posledice.

Èe naroèamo prevod tehniène dokumentacije, moramo najprej paziti na kompetentnost prevajalca. Verjetno ni edina oseba, ki pozna tuje jezike. Tehnièni tolmaè mora biti oseba, ki ima tudi veliko znanja o doloèenem tehniènem podroèju, zato je primerno vzpostaviti storitve iz specializiranih prevajalskih podjetij. Poleg tega je treba opozoriti, da tehnièna dokumentacija ni le besedilo, temveè tudi grafi, ideje in sistemi, zato mora dober prevajalec tehniène dokumentacije ponuditi tudi ujemanje podatkov o projektu z nedavnim jezikom, da se zagotovi najveèja berljivost (to je storitev tako imenovanega prekinitve in prinesite besedilo.

Èe povzamemo, moramo se zavedati dejstva, da ne bodo vse ¾enske, ki dobro govorijo jezik in imajo prevod, dovolj kompetentne, da bodo enkrat pisale tehniène prevode. Primerno je poiskati prevajalsko podjetje, ki je specializirano samo za tehniène prevode, zaradi tega, ker bomo upo¹tevali jamstvo, da bo pomemben dokument za nas preveden v zanesljivo in dobro tehnologijo.