Zgodovino fiskalnih blagajn

Potrdilo je dokazilo o nakupih v trgovini. Pomaga nam preveriti, ali se cena iz prodajnih polic dejansko ujema z zadnjo ceno, ki je bila zaraèunana na blagajni, tako da lahko prijavimo morebitno prito¾bo, ki je ¹e vedno v interesu. Poleg tega nam raèun omogoèa, da obraèunamo porabljen denar, kar bistveno olaj¹a nadzor nad stro¹ki doma.

Potrdilo vsebuje ¹tevilne pomembne informacije, ki niso nujno povezane s kupljenimi izdelki ali njihovimi vrednostmi. In seveda, dobro, kar je pomembnej¹e informacije, ki jih natisne blagajna elzab alfa & nbsp; na potrdilu o prejemu, je ime davènega zavezanca, ki pove podjetje in naslov registriranega sede¾a. Drugi podatki so davèna ¹tevilka, datum in èas tiskanja raèuna ter blagajna in blagajna. Informacije o gradivu blagajne so zelo pomembne, saj bomo zahtevali prito¾bo glede izdelka. Potrdilo je izjemno pomembno dokazilo o prodaji ne le za mo¹kega, ampak tudi za enega prodajalca in davèni urad. Zaradi dejstva, da blagajna registrira prodajo vsakega blaga, je te¾je skriti prodano blago, kar je te¾je izogniti plaèilu davka na ta naèin. S temi odloèitvami je Ministrstvo za finance obvezalo naslednje skupine poklicev, da izdajo potrdilo. In res, na primer, frizerji in taksisti. Vedno se je treba zavedati, da vse leto uvaja ¾eleznice v pravo, sposobnost èrpanja iz blagajn pa lahko cenijo tudi druge industrije. ©e ena dol¾nost, ki jo ima podjetnik, ki uporablja blagajne, je za¹èititi kopijo potrdil. Zato je koristen za uspeh revizije davènega urada. Èeprav papirja kopij potrdil ni bilo dovolj dolgo, je danes mogoèe kopije kopirati na posamezne pomnilni¹ke kartice, tako da so zelo malo prostora. Lastnik jedi je odgovoren za pravilen pregled blagajne, v primeru, da naprava ne uspe, jo je treba spremeniti kot hitro menjavo gotovine. Dokument, ki potrjuje nakup, je nepredstavljivo aktualen in ¹e vedno moramo biti previdni pri sebi. To ne bo edino dokazilo o nakupu, ki bo zelo pomembno pri prito¾bah glede kupljenega izdelka.